Navigáció átugrása

Jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat. A honlapunk vagy bármely oldalának megnyitása az alábbi nyilatkozatunkban foglaltak elfogadását jelenti.

A Caparol Hungária Kft. Honlapja (www.caparol.hu) mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A Honlapon megismerhetők a cég termékei, szolgáltatásai. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon, illetve a Caparol Hungária Kft. Hírlevelében vagy bármely más - a cég tulajdonát képező vagy a cégtől származó - hivatalos dokumentumon feltüntetett Caparol e-mail címet felhasználva Ön személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait a Caparol Hungária Kft. marketing és kockázatelemzési célokra kezelje és feldolgozza. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A Caparol Hungária Kft. mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg a cég részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A Caparol Hungária Kft. a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit, és az interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat. A cég a tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. Kérelmére a Caparol Hungária Kft. tájékoztatást ad személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor kérheti a cég által kezelt személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A Caparol Hungária Kft. a törlés helyett zárolja az Ön személyes adatait, ha Ön kifejezetten ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekét. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Tájékoztatjuk, hogy a www.caparol.hu honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért a Caparol Hungária Kft. felelősséget nem vállal.

A Caparol Hungária Kft. nem vállal felelősséget a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a Honlapon található adatoknak a cégtől független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. Az ügyfelek rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért a Caparol Hungária Kft. szintén nem vállal felelősséget.

A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logo-k, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, és kifejezetten a honlapokon való megjelenést célozzák. Ennek megfelelően a Caparol Hungária Kft. előzetes, írásos hozzájárulása szükséges minden, az internetes honlapról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez.