Adatvédelmi nyilatkozat

1. A adatkezelő neve és címe

A adatkezelő alatt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) - értelmében, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazott adatvédelmi szabályok szerint valamint a jogi természetű adatvédelmi szabályok alapján a vállalatot értjük, amely az alábbi cégmegnevezéssel szerepel a későbbiekben (az alábbiakban: "mi" vagy "bennünket" vagy "a mienk").


2. Az adatvédelmi biztos neve és címe

A adatkezelő (adatkezelő) adatvédelmi biztosa az adatkezelés tekintetében
Az ellenőr külső adatvédelmi biztosa:
Michal Vagenknecht
CAPAROL Hungária Kft.
Gyömrői út 140
1108 Budapest
Magyarország

telefon: 0036-1264-8924
e-mail: caparol@caparol.hu
web: www.caparol.hu

Minden egyes érintett bármikor közvetlenül adatvédelmi biztoshoz fordulhat a kérdéseivel és az adatvédelemmel kapcsolatos javaslataival.


3. Definíciók

Adatvédelmi információink azokon a definíciókon alapulnak, amelyeket az európai irányelvek és rendeletek kibocsátásáért felelős hivatal az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szövegezésekor (GDPR). használt A Muster GmbH adatvédelmi információinak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lenniük – nemcsak a közvélemény számára, hanem az ügyfeleink és az üzletpartnereink részére is. Ennek biztosítása érdekében előre szeretnénk tisztázni az általunk használt definíciókat.

Az alábbi adatvédelmi ismertetőben és a weboldalunkon – többek között- az alábbi fogalmakat használjuk:

• Személyes adatok

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

• Érintett

Érintett minden egyes azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait az adatkezelésért adatkezelő kezeli és feldolgozza.

• Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

• Az adatkezelés korlátozása

Az adatkezelés korlátozása a személyes adatok mentett/tárolt adatként történő megjelölését jelenti, amelynek célja az érintett adatok jövőbeni feldolgozásának korlátozása.

• Profilalkotás

A profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

• Álnevesítés (pszeudonimizálás)

Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

• Adatkezelő

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

• Adatfeldolgozó (megbízás-feldolgozó)

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

• Címzett

Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

• Harmadik fél

Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

• Az érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;


4. Az adatkezelésre vonatkozó általános információk

Az adatvédelem, az adatbiztonság és az adattitkosítás prioritást élvez nálunk. Különösen fontos számunkra a személyes adatok, az Önök cégadatainak és üzleti titkainak folyamatos védelme.

Bármikor felkereshetik a weboldalunkat, anélkül, hogy adatokat közölnének önmagukkal kapcsolatban. Ugyanakkor, ha szeretnék igénybe venni vállalatunk szolgáltatásait, fel kell tüntetniük személyes adataikat. Általában kizárólag saját célra használjuk az Önök által közölt adatokat, a weboldalunkon gyűjtött illetve a használat során mentett adatokat, vagyis a weboldalunk üzemeltetése és elérhetővé tétele érdekében illetve a a weboldalon elérhető szolgáltatásaink/ajánlataink elkezdése, végrehajtása és kezelése céljából (a szerződés teljesítése) történik az adatfelhasználás. Nem továbbítjuk ezeket az adatokat harmadik fél részére, hacsak valamilyen hivatali kötelességünk nem írja elő ezt számunkra. Az összes egyéb esetben betartjuk az Önökkel kötött szerződésben rögzített rendelkezéseket.

Az Önök személyes adatainak kezelésére az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)ben (GDPR) rögzített előírásoknak megfelelően valamint a ránk vonatkozó országspecifikus adatvédelmi szabályokkal összhangban kerül sor. Az adatvédelmi információk segítségével szeretnénk tájékoztatni Önöket az általunk kezelt személyes adatok jellegéről, tartalmáról és céljáról. Továbbá:  ezen adatvédelmi információk segítségével meghatározzuk az Önöket megillető jogokat.

A weboldalunkon keresztül feldolgozott személyes adatok megfelelő védelmének biztosítása érdekében műszaki és szervezési intézkedéseket teszünk. Biztonsági okokból valamint a bizalmas információk továbbításának védelme érdekében (a részünkre mint szolgáltató részére Önök által elküldött kapcsolati űrlapon beadott kérvények esetében) SSL kódot használ a weboldalunk. Úgy ismerhető fel a kódolt kapcsolat, hogy a böngésző címsora http://-ről https://-ra módosul, valamint a böngészősorban zárszimbólum jelenik meg.  Ha aktiválták az SSL-kódot, az Önök által részünkre elküldött adatok mások számára nem láthatók. Ugyanakkor az alapvetően internetalapú adatátvitelek esetében jelentkezhetnek biztonsági rések, ezért nem garantálható a teljes adatvédelem.


5. A jogi háttérre vonatkozó általános információk

Az EU-ban érvényes Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ a) bekezdése képezi a személyes adatok kezelésének alapját, azaz az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ b) bekezdése képezi a személyes adatok kezelésének jogi alapját, amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ c) bekezdése képezi a személyes adatok kezelésének jogi alapját, amennyiben a személyes adatok kezelésére az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ d) bekezdése képezi azon helyzet jogi alapját, amelyre vonatkozóan az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú (jogos) érdekei szükségessé teszik a személyes adatok kezelését

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ f) bekezdése képezi azon helyzet jogi alapját, amely alapján szükséges az adatkezelés, hogy biztosítható legyen vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek képviselete, kivéve, ha elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek


6. Az adattörlésre és az adattárolás időtartamára vonatkozó általános információk

Az érintett személyes adatai törölhetők vagy hatályon kívül helyezhetők, amint megszűnik az ok, amely az adattárolást indokolta. Továbbá: adattárolás történhet, ha mindezt az európai vagy a nemzeti jogalkotás rendeletekben, törvényekben vagy egyéb jogszabályokban az európai uniós törvényekkel összhangban előírja, amelyek hatálya alá az érintett tartozik. Az adatok abban az esetben is törölhetők vagy hatályon kívül helyezhetők, ha lejár a vonatkozó rendelkezésekben meghatározott adattárolási idő, kivéve, ha egy szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükség van az adatok további tárolására.


7.  Általános adatok és információk gyűjtése

Weboldalunk minden alkalommal általános adatok és információk széles skáláját gyűjti, amikor egy érintett vagy egy automatikus rendszer felkeresi a weboldalunkat. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljaiban tároljuk. Az alábbi adatok gyűjtésére kerül sor: (1) az alkalmazott böngészőtípusok és verziók, (2) az elérési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a weboldal, amelyről egy hozzáférési rendszer eléri a weboldalunkat (úgynevezett referencia-oldal), (4) alweboldalak, amelyek egy elérési rendszeren keresztül kerülnek a weboldalunkra, (5) a weboldalunkra történő belépés dátuma és ideje, (6) egy internet-protokoll cím (IP-cím), (7) a belépési rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek az informatikai rendszereinket érő támadások esetén a veszélyek elhárítására szolgálnak.

Ezen általános adatok és információk használata során nem vonunk le következtetéseket az érintettra vonatkozóan. Sokkal nagyobb szükség van ezekre az adatokra (1) hogy megfelelő módon lehessen közvetíteni a weboldalunk tartalmát, (2) a weboldalunk tartalmi optimalizálásának és a reklámtevékenység engedélyezéséhez, (3) informatikai rendszereink és a weboldal-technológia állandó funkcionalitásának biztosításához és (4) cybertámadás esetén a bűnügyi eljáráshoz szükséges adatok igazságszolgáltatási hatóságokhoz történő eljuttatásához. Ezeket, az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat egyrészt statisztikai szempontból, másrészt az adatvédelem és az adatbiztonság javítása érdekében értékeljük, hogy garantálhassuk az általunk kezelt személyes adatok magasfokú védelmét.  A szerver-naplófájlok anonim adatait az érintett által feltüntetett összes személyes adattól elkülönítve tároljuk.

Jogi háttér

az adattárolás célja

adatmentés időtartama

elutasítás / eltávolítási lehetőség

Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ f) bekezdése

(jogos érdek)

Az IP-cím informatikai rendszerben történő átmeneti tárolására azért van szükség, hogy engedélyezhető legyen a weboldal megjelenítése a felhasználó számítógépén. Ennek érdekében a munkamenet végéig tárolni kell a felhasználó IP-címét.

Az adatok azonnal törölhetők, amint már nincs rájuk szükség azon cél elérése érdekében, amely miatt az adatgyűjtésre sor került. Ez érvényes arra az esetre, amikor a konkrét munkamenet olyan helyzeteket eredményezett, amikor az adatgyűjtésre a weboldal elérésének biztosítása céljából került sor.

Ez a helyzet a naplófájlokban történő adattárolás utáni hét napon. Lehetőség van az adattárolás idejének meghosszabbítására. Ebben az esetben úgy kerül sor a felhasználók IP-címeinek törlésére vagy módosítására, hogy ne legyen mód a bejelentkező ügyfél azonosítására/IP-címhez történő hozzárendelésére.

Erre nem kerül sor, mivel az adatok fontosak a weboldal működtetése szempontjából.

 

 


8. Regisztráció a weboldalon

Személyes adatai megadásával bárki regisztrálhat a weboldalunkon. A regisztráció céljára használt beviteli mezőben kell feltüntetni a személyes adatokat, amelyeket eljuttatnak az adatkezelő részére. Az érintett által feltüntetett személyes adatokat kizárólag saját célra illetve azért gyűjtik és tárolják, hogy az adatkezelő belső használatra feldolgozza azokat. Továbbíthatjuk az egy vagy több megbízás-feldolgozóhoz eljuttatott adatokat, például egy pénzügyi szolgáltatót vagy egy csomagküldő szolgáltatót; a szolgáltató ilyenkor használhatja a személyes adatokat, de kizárólag a megbízásunk teljesítésével kapcsolatos célokra.

Ha Önök regisztrálnak a weboldalunkon, elmentjük/tároljuk az internetszolgáltatójuk által megadott IP-címet, illetve a regisztrációjuk dátumát és időpontját. Ezen adatok mentése szükség esetén lehetővé teszi a bűnügyek vagy szerzői jogi sérelmek tisztázását. Ebben a kontextusban szükség van ezen adatok biztonsági célból történő mentésére/tárolására, amely az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ f) bekezdése értelmében jogos érdekünknek tekinthető. Nem kerül sor ezen adatok harmadik fél részére történő továbbítására, amennyiben valamely jogi előírás nem teszi kötelezővé mindezt, vagy ha az adattovábbítás nem szolgálja egy bűnügyi vagy polgári nyomozás érdekeit.

A fentiektől elvonatkoztatva az Önök által önkéntesen megadott személyes adatok segítenek nekünk abban, hogy valamilyen tartalmat vagy szolgáltatást kínáljunk Önöknek, amelyek jellegükből adódóan csak regisztrált felhasználóknak ajánlhatók.

Jogi háttér

az adattárolás célja

adatmentés időtartama

elutasítás / eltávolítási lehetőség

Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ b) bekezdése

(a szerződés teljesítése)

A felhasználó regisztrációjára a felhasználóval kötött szerződés teljesítése érdekében vagy a szerződéskötést megelőző (előszerződéssel kapcsolatos) lépések végrehajtása céljából van szükség.

Ez a helyzet a szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző lépések végrehajtása érdekében a regisztrációs folyamat során, ha a szerződés teljesítése érdekében már nincs szükség az adatokra. Vagyis: a szerződéskötést követően szükség lehet a szerződő fél személyes adatainak tárolására, hogy teljesíteni lehessen a szerződésben rögzített vagy a jogszabályban előírt kötelezettségeket.

Felhasználóként Ön bármikor törölheti a regisztrációját, és bármikor kérheti a rendszerben tárolt adatainak módosítását.

Ha a szerződés teljesítése érdekében vagy a szerződéskötést megelőző lépések végrehajtása céljából van szükség az adatokra, csak abban az esetben van lehetőség az adatok idő előtt történő törlésére, ha ennek nincsenek szerződéses vagy jogi akadályai.


9. Kapcsolati űrlap és e-mail kapcsolat

A weboldalunkon található egy kapcsolati űrlap, amely az elektronikus úton történő kapcsolattartáshoz használható. Ha egy felhasználó él ezzel a lehetőséggel, sor kerül a bemeneti maszkba írt adatok továbbítására, amelyeket tárolunk. Ezek az adatok (például) az alábbiak lehetnek:

 • üdvözlési cím*
 • cím, titulus
 • vezetéknév és keresztnév*
 • vállalat
 • cím*
 • e-mail-cím*
 • telefonszám
 • faxszám
 • webcím
 • cél
 • üzenet

*kötelező adatok

Az üzenet továbbításának időpontjában az alábbi adatok mentésére/tárolására is sor kerül:

 • az adatátvitel dátuma és időpontja

Alternatív jelleggel a kapcsolatfelvétel történhet a rendelkezésre bocsátott email-címen keresztül is. Ebben az esetben megtörténik a felhasználó személyes adatainak mentése/tárolása, amelyeket e-mailen keresztül továbbítottak.

Ebben a kontextusban semmilyen adat nem jut el harmadik félhez. Az adatokat kizárólag megőrzés céljára használják, és azonnal törlik azokat, amennyiben már nincs szükség rájuk.

Jogi háttér

az adattárolás célja

adatmentés időtartama

elutasítás / eltávolítási lehetőség

Az adatkezelés jogi alapját az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ b) bekezdése képezi, abban az esetben, ha a kapcsolati űrlapon keresztül és/vagy emailen keresztül történik az érdeklődés.

(a szerződés teljesítése; az előszerződéssel kapcsolatos lépések megtétele);

az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ c) bekezdése (egy jogi kötelezettség teljesítése, pl.: az adatvédelemre vonatkozó kérdések megválaszolása, valamint

az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ f) bekezdése

(jogos érdek).

 

A bemeneti maszkban feltüntetett /emailen keresztül érkező személyes adatok kezelése kizárólag a kapcsolati adatok kezelésére szolgál. Mindez szükséges jogos érdeknek minősül az adatkezelés terén.

A küldési folyamat során feldolgozott egyéb személyes adatok a kapcsolati űrlap nem megfelelő használatának elkerülésére illetve az informatikai rendszereink biztonságának garantálására szolgál-nak.

 

 

Az adatok törlésre kerülnek, amint már nincs rájuk szükség azon cél elérése érdekében, amely miatt az adatgyűjtésre sor került. Ez érvényes a kapcsolati űrlap bemeneti maszkjában feltüntetett illetve az emailen keresztül eljuttatott személyes adatokra is, amikor véget ért a felhasználóval folytatott beszélgetés.

A beszélgetés akkor ér véget, amikor a körülmények alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy sikerült megoldani a szóban forgó problémát.

 

A fentiek nem érvényesek abban az esetben, ha a levelezésre kereskedelmi jog hatálya alá tartozó visszatartási kötelezettség vonatkozik.

 

A küldési folyamat során gyűjtött egyéb személyes adatokat legkésőbb 7 nap elteltével törlik.

A felhasználónak bármikor jogában áll tiltakozni a személyes adatainak tárolása ellen.  Ebben az esetben nem folytatható az adatok tárolása.

 


10. Reklámozás

A továbbiakban fenntartjuk a jogot az Önök személyes adatainak mentésére és tárolására, amelyeket a szerződéses jogviszony keretében kaptunk Önöktől, illetve arra, hogy a személyes adatokat saját marketingcéljainkra felhasználjuk, pl.: hasonló, érdekes ajánlatok valamint az ajánlatainkra és szolgáltatásainkra vonatkozó információk postai úton történő elküldésére, feltéve, ha Önök megadják az email-címüket és a külön beleegyezésüket emailen keresztül.

Jogi háttér

az adattárolás célja

adatmentés időtartama

elutasítás / eltávolítási lehetőség

A reklámozás jogi alapját a 9.2-es pontban rögzítetteknek megfelelően az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ f) bekezdése képezi (jogos érdek)

Az adatgyűjtés a szerződés teljesítésén túlmenően az alábbi célt szolgálja: promóciós anyagok célzott formában történő elküldése az ügyfél részére (az érdekeinek megfelelően).

 

Az adatok törlésére legkésőbb 6 évvel az utolsó bejegyzés után sor kerül, vagy egyszerűen blokkolják őket reklámozási célokra (amennyiben létezik valamilyen adatvisszatartási kötelezettség).

 

Tiltakozási jog a 16.7-es pontban foglaltaknak megfelelően


11. Adatvédelem pályázatokkal és pályázati tevékenységekkel kapcsolatban

A jelentkezők személyes adatait a jelentkezési folyamat kezelése céljából gyűjtjük és dolgozzuk fel. Az adatfeldolgozás elektronikus formában is történhet. Ez különösen arra az esetre érvényes, amikor a jelentkező elektronikus formában juttatja el hozzánk a megfelelő jelentkezési papírokat, pl. emailben. Amennyiben Önnel, mint jelentkezővel munkavállalói szerződést kötünk, a továbbított adatokat a jogi szabályozás hatálya alá tartozó munkavállalói viszonnyal összefüggő műveletek érdekében tároljuk. Amennyiben az adatkezelő nem köt munkavállalói szerződést a jelentkezővel, a jelentkezési dokumentumok adatai a jelentkező elutasításáról szóló értesítéstől számított 6 hónap elteltével automatikusan törlésre kerülnek, feltéve, ha az adatkezelő egyéb jogos érdeke nem teszi indokolttá az adatok törlésének tiltását. E tekintetben egyéb jogos érdeknek számít többek között a felülvizsgálati kötelezettség, amely az egyenlő bánásmódról szóló általános német törvényben került rögzítésre.

Jogi háttér

az adattárolás célja

adatmentés időtartama

elutasítás / eltávolítási lehetőség

Az adatkezelés jogi alapját az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ b) bekezdése képezi a kapcsolati űrlapon és/vagy emailen keresztül benyújtott álláspályázatok esetében

(a munkaszerződés teljesítése; intézkedések a munkaszerződés megkötése előtt);

az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ c) bekezdése (egy jogi kötelezettség teljesítése, pl.: az álláspályázatokra vonatkozó kérdések megválaszolása, valamint

eltekintve az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ f) bekezdésétől

(jogos érdek) és a speciális jogi felhatalmazásokra vonatkozó szabályoktól, pl. kollektív szerződéstől  vállalati megállapodástól, jövedelemadó-törvénytől, stb. A személyügyi / HR adatkezelő fájlhoz kiegészítő jellegű hivatkozást kell tenni.

 

Ha munkaszerződést kötünk Önnel mint álláspályázóval, sor kerül a munkavállalói viszonnyal kapcsolatos műveletek elvégzése céljából átküldött adatok tárolására, amivel betartjuk a jogi kötelezettségeinket. 

 

 

Ha nem születik munkaszerződés az adatkezelő és az álláspályázó között, az álláspályázati dokumentumok automatikusan törlésre kerülnek a pályázó elutasításáról szóló értesítés kézbesítését követő 6 hónap elteltével, feltéve, ha az adatkezelő  jogos érdeke nem a törlés ellen szól.

Ezzel kapcsolatban többek között jogos érdeknek tekinthető egy aktuális kötelezettség ellenőrzése az egyenlő bánásmódról szóló német általános törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Csak általános tiltakozási és adateltávolítási lehetőségek léteznek.

 


12. Sütik – Az adatfeldolgozási folyamat leírása és az adatfeldolgozás terjedelme

Sok egyéb weboldalhoz hasonlóan az online ajánlatunk esetében is sütik használatára kerül sor. A sütik általában rövid szöveges fájlok, amelyeket az Önök számítógépe tárol, illetve amelyek elmentenek bizonyos beállításokat és adatokat az Önök böngészőjén keresztül eljuttatott online ajánlatunkkal kapcsolatban. Egy süti általában annak a domainnak a nevét tartalmazza, amelyről a sütit küldték, valamint információt hordoz a süti létrehozásának időpontjáról és az alfanumerikus azonosításról.

A sütik lehetővé teszik számunkra az Önök számítógépének azonosítását, illetve bármely beállítás azonnali elérhetőségének biztosítását. A sütik segítenek nekünk az online ajánlatunk fejlesztésében illetve abban, hogy jobb és még erőteljesebben testreszabott szolgáltatást nyújtsunk Önöknek.

Az általunk használt sütik ún. munkamenet sütik, amelyek a böngésző használata után automatikusan törlésre kerülnek.

A weboldalunkon is használunk sütiket, amelyek lehetővé teszik számunkra a felhasználók internethasználati szokásainak elemzését.

A felhasználó íly módon összegyűjtött adatait műszaki folyamatok segítségével álnevesítik. Ennek köszönhetően nem lesz többé lehetőség arra, hogy az adatokat hozzárendeljék a bejelentkező felhasználóhoz. Az összegyűjtött adatokat nem tárolják együtt a felhasználó egyéb személyes adataival. Ha valaki felkeresi a weboldalunkat, egy információs bannerrel értesítjük a felhasználókat a sütik elemző célú felhasználásáról, valamint felhívjuk a felhasználók figyelmét az adatvédelemre. Ezt követően tájékoztatjuk a felhasználót arról, hogyan lehet elkerülni a sütik mentését a böngésző beállításainál:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Önök elfogadják a sütijeinket, ha aktiválták vagy nem deaktiválták a süti beállítást, és továbbra is használják ezt a weboldalt.

Jogi háttér

az adattárolás célja

adatmentés időtartama

elutasítás / eltávolítási lehetőség

Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ f) bekezdése (jogos érdekek) a szigorúan technikai értelemben lényeges sütikről

továbbá: Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ a) bekezdése

(jóváhagyás)

 

A szigorúan technikai értelemben lényeges sütik használatának célja, hogy a felhasználó számára könnyebbé tegyük a weboldal használatát. A weboldalunk bizonyos funkciói nem érhetők el a sütik alkalmazása nélkül. Ezen funkciók használatának fontos feltétele, hogy oldalváltás után is felismerhető legyen a böngésző.

Az elemző sütik használata a weboldalunk minőségének és tartalmának javítását szolgálja. A sütik elemzésével megtudhatjuk, hogyan működik a weboldal, és ezáltal folyamatosan optimalizálhatjuk ajánlatunkat.

Ezek a célok magukba foglalják a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogos érdekünket az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ f) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

 

 

A sütik a felhasználó számítógépén kerülnek tárolásra, és innen továbbítják őket a weboldalunkra. Ennélfogva Ön mint felhasználó teljeskörű ellenőrzést gyakorolhat a sütik felett. 

Ha változtatásokat hajtanak végre a böngészőjük beállításainál, deaktiválhatják a sütiket vagy korlátozhatják a sütik továbbítását. A már korábban elmentett sütik bármikor törölhetők. Mindez automatikusan is végrehajtható. Ugyanakkor, ha a weboldalunkhoz tartozó sütik deaktiválásra kerülnek, elképzelhető, hogy nem lehet a weboldal összes funkcióját teljes mértékben használni.

A flash sütik továbbítása nem akadályozható meg a böngésző beállításaival. A továbbítás meggátolása érdekében a flash player beállításait kell módosítani.

Ezenkívül az alábbi, harmadik félre vonatkozó sütik használatára került sor a weboldalunk felkeresésekor.


13. Közösségi média csatornák, plug-in-ek és követő eszközök


 • A jelentkezéssel  és a LinkedIn pluginek használatával kapcsolatos adatvédelmi szabályok

Weboldalunk a LinkedIn néven ismert szociális háló pluginjét használja. A LinkedIn a LinkedIn Corporation (székhely: 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA , az alábbiakban "LinkedIn" néven említve) által kínált szociális háló. A LinkedIn plugin a hozzátartozó logó vagy a “ Ajánlat” gomb alapján ismerhető fel. Kérjük, ne feledkezzen meg arról, hogy a plugin kapcsolatot létesít az Önök internetes böngészője és a LinkedIn szervere között, amikor Önök felkeresik a weboldalainkat. A LinkedIn ennélfogva információt kap arról, hogy valaki felkereste a rendszert az Önök IP- címéről. Ha a LinkedIn “ Ajánlás gombjára” kattintanak, amikor már bejelentkeztek a LinkedIn fiókjába, lehetőségük van arra, hogy a weboldalunk tartalmát a LinkedIn profiljukba csatolják. Ebben az esetben lehetővé teszik a LinkedIn számára, hogy a weboldalaink felkeresése alapján vagy az Önök felhasználói fiókja alapján azonosítsa Önöket.

Nincs információnk azon továbbított adatok tartalmáról, amelyeket a LinkedIn használ.

Ha további információkhoz szeretnének jutni az adatgyűjtéssel és a jogi lehetőségekkel illetve az opció-beállításokkal kapcsolatban, kérjük lépjenek kapcsolatba a LinkedIn-nel az alábbi webcímen:

 http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.


 • A jelentkezéssel és a Xing Plug-Inekkel kapcsolatos adatvédelmi szabályok

Weboldalunk integrálta a XING “ Megosztás- billentyűjét”. Ebből adódóan kapcsolat jön létre a XING AG, (székhely: Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Németország) szervereivel, amikor Önök a böngészőjükön keresztül felkeresik a weboldalainkat.Mindez lehetővé teszi a megosztási funciók alkalmazását (vagyis a counter érték feltűntetését). Nem mentünk el/tárolunk semmilyen, Önökkel kapcsolatos személyes adatot, amikor felkeresik a weboldalainkat. Fontos tudnivalók: a XING nem menti el az IP-címeket, ennélfogva nem kerül sor az Önök számítógép használati szokásainak értékelésére sem. A “ Megosztás billentyűvel “ kapcsolatos aktuális adatvédelmi információk illetve egyéb vonatkozó adatok  megtekinthetők az alábbi email-címen:

  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection


 • A Twitter pluginek alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi szabályok

Integráltuk az oldalainkra a Twitter-szolgáltatást. Ezeket a funkciókat a Twitter Inc., (cím: 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, U.S.A) nyújtja. A Twitter és a "Re-tweet" funkció alkalmazásával az Ön Twitter-fiókjához kapcsoljuk az Ön által használt weboldalakat, és közzétesszük azokat a többi felhasználó számára is. Ezáltal adatok is továbbításra kerülnek a Twitter részére. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy mi mint az oldalak ajánlói nem szerzünk információt a továbbított adatok tartalmáról illetve azok Twitter által történő felhasználásáról. További információkhoz juthat a ezzel kapcsolatban a Twitter adatvédelmi nyilatkozatában az alábbi linken: http://twitter.com/privacy.

Az adatvédelmi beállításokat a Twitter fiókbeállításai között az alábbi linken módosíthatja: http://twitter.com/account/settings


 • Pinterest pluginek alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi szabályok

Weboldalunk a Pinterest néven ismert szociális háló pluginjeit ("pluginek") is használja, amelyeket a Pinterest Inc. (székhely: 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA, a későbbieikben:"Pinterest") működteti. A pluginek a "Pint it" szimbólum révén azonosíthatók például egy fehér vagy piros háttéren. Az alábbi webcímen kaphat áttekintést a Pinterest pluginekről és azok megjelenéséről: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/

Ha felkeresi a weboldalunk valamelyik oldalát, amely ilyen plugineket tartalmaz, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Pinterest szervereivel. A Pinterest közvetlenül a böngészőjére továbbítja a pluginek tartalmát, és integrálja azokat az oldalba. Az integráció azt az információt küldi a Pinterest részére, hogy az Ön böngészője megnyitotta a weboldalunk megfelelő oldalát, még akkor is, ha Ön nem rendelkezik Pinterest-profillal vagy jelenleg nincs bejelentkezve a Pinterestbe. Ez az információ (beleértve az Ön IP-címét is) eljut a Pinteresthez, és a Pinterest azonnal összekapcsolja az Ön weboldalunkon tett látogatását  a Pinterest-profiljával. Ha a pluginokkal interakcióba lép, például a "Pin it" billentyű megnyomásával, a megfelelő információ is közvetlenül egy Pinterest-szerverre kerül, ahol megtörténik az adat tárolása. Az információt közzéteszik a Pinteresten, és elérhetővé válik az Ön ismerősei számára is. Kérjük, hivatkozzon a Pinterest adatvédelmi politikájára az adatgyűjtés céljával és terjedelmével kapcsolatban, illetve az adatok Pinterest által történő feldolgozásával és használatával összefüggésben, valamint az Ön jogaival és az Ön adatvédelmi beállítási opcióival kapcsolatosan: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Annak megakadályozása érdekében, hogy a Pinterest hozzárendelje a weboldalunkon szerzett információkat az Ön Pinterest-profiljához, ki kell jelentkeznie a Pinterestből, mielőtt felkeresi a webodalunkat. Teljes mértékben megakadályozhatja, hogy feltöltsünk Pinterest plugineket add-onokkal együtt az Ön böngészőjére, például a "NoScript" írásblokkolóval(http://noscript.net/).


 • Az Instagram-pluginek alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi szabályok

Weboldalunk úgynevezett szociális plugineket használ ("pluginek") az Instagramról, amelyet az Instagram LLC .(székhely: .1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA; az alábbiakban: "Instagram") működtet. A plugineket Instagram-logóval jelölik, például egy "Instagram kamera" formájában. Az alábbi link áttekintést nyújt az Instagram pluginekről és megjelenésükről:  http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Valahányszor felkeresi a weboldalunk valamelyik oldalát, amely ilyen plugint tartalmaz, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az Instagram szervereivel. Az Instagram közvetlenül a böngészőjére továbbítja a plugin tartalmát, és integrálja azt az oldalba. Az integráció révén az az információ jut el az Instagramhoz, hogy az Ön böngészője megnyitotta a weboldalunk megfelelő oldalát, még akkor is, ha Ön nem rendelkezik Instagram-profillal vagy jelenleg nincs bejelentkezve az Instagramba. Ez az információ (beleértve az Ön IP-címét is) az Ön böngészójéről közvetlenül eljut az Instagram egyik USA-beli szerverére, ahol megtörténik az adat tárolása. Ha bejelentkezik az Instagramra, az Instagram azonnal összekapcsolja az Ön weboldalunkon tett látogatását az Ön Instagram-fiókjával. Ha interakcióba lép a pluginokkal, például az "Instagram" billentyű megnyomásával, a megfelelő információ is közvetlenül egy Instagram-szerverre kerül, ahol megtörténik a tárolása.

Az információt közzéteszik az Instagramon, és elérhetővé válik az Ön ismerősei számára is. Kérjük, hivatkozzon az Instagram adatvédelmi politikájára az adatgyűjtés céljával és terjedelmével kapcsolatban, illetve az adatok Instagram által történő feldolgozásával és használatával összefüggésben, valamint az Ön jogaival és az Ön adatvédelmi beállítási opcióival kapcsolatosan: https://help.instagram.com/155833707900388/

Annak megakadályozása érdekében, hogy az Instagram hozzárendelje a weboldalunkon szerzett információkat az Ön Instagram-fiókjához, ki kell jelentkeznie az Instagramból, mielőtt felkeresi a webodalunkat. Teljes mértékben megakadályozhatja, hogy feltöltsünk Instagram plugineket add-onokkal együtt az Ön böngészőjére, például a "NoScript" írásblokkolóval: (http://noscript.net/).


 • A Facebook-pluginek alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi szabályok

A weboldal ("plug-ins") a facebook.com szociális háló szociális pluginjeit (“pluginek”) használja, amelyet a Facebook Inc., (székhely: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.,alábbiakban: "Facebook") működtet. A pluginek valamilyen Facebook logó alapján ismerhetők fel (fehér "f" egy kék cserépen vagy egy "remek” karakter), illetve a "Facebook szociális pluginnel" jellemezhetők. A Facebook szociális pluginjeinek listája és megjelenése az alábbi linken tekinthető meg: http://developers.facebook.com/plugins.

Ha egy felhasználó felkeresi ezen ajánlat weboldalát, amely tartalmaz egy ilyen plugint, a felhasználó böngészője egy közvetlen linket épít ki a Facebook szerverekkel. A Facebook közvetlenül az Ön böngészőjére juttatja a plugin tartalmát, és innen integrálja azt a weboldalba. Ennek megfelelően az ajánlattevő nem befolyásolja azon adatok terjedelmét, amelyeket a Facebook ezen plugin segítségével gyűjt, és az információinak megfelelően tájékoztatja a a felhasználókat.  (https://www.facebook.com/help/186325668085084):

A pluginek integrációjával a Facebook azt az információt kapja, hogy egy felhasználó felkereste az ajánlat megfelelő oldalát. Ha a felhasználó bejelentkezett a Facebookra, a Facebook hozzárendelheti a látogatást a felhasználó Facebook-fiókjához. Ha a felhasználók interakcióba lépnek a pluginekkel, például a Like billentyű megnyomásával, vagy egy kommentet írnak, a vonatkozó információ az Ön böngészőjéról közvetlenül a Facebookra kerül, ahol sor kerül az adat tárolására. Ha a felhasználó nem Facebook-tag, a Facebook ennek ellenére megtudhatja az IP-címét, és tárolhatja azt. A Facebook szerint a mai napig csak egy anonim IP-cím tárolására került sor Németországban.
Az adatgyűjtés céljával és terjedelmével illetve az adatok Facebook által történő további kezelésével és használatával, valamint az ezzel kapcsolatos jogokról és a felhasználók adatvédelemmel összefüggő beállítási lehetőségeiről a Facebook adatvédelmi tájékoztatója nyújt felvilágosítást:  http://www.facebook.com/policy.php.        

Ha a felhasználó Facebook-tag, és nem szeretné, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön róla az ajánlattal kapcsolatban, illetve nem akarja, hogy ezeket az adatokat összekapcsolja a Facebookon tárolt tagsági adatokkal, ki kell jelentkeznie a Facebookról, mielőtt felkeresi az adott internetes weboldalt.
Lehetőség van a Facebook szociális pluginjainak blokkolására add-onok használata révén, például a "Facebook Blocker" segítségével.


Megjegyzések a Facebook fan oldalunkon történő adatkezeléssel kapcsolatosan

-  Általában nem kerül sor személyes adatok gyűjtésére és kezelésére.

Amikor a felhasználó felkeresi a Facebook fan oldalunkat, általában semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk és dolgozunk fel róla. Az adatkezelést általában a Facebook Ireland Limited végzi. Adatvédelmi politikájuk az alábbi linken olvasható:  https://www.facebook.com/privacy/explanation

- A felhasználó személyes adatainak összegyűjtése és kezelése kívételes esetkben.

Amennyiben kívételes esetekben feldolgozzuk az Ön személyes adatait (például kommentek alapján) a Facebook-on kívül, mindezt kizárólag saját célra tesszük, vagyis azért, hogy megválaszoljuk a kérdéseit, vagy az értesítéseket. Ebben az esetben felelősséget vállalunk; ennélfogva az adatvédelmi politika összes vonatkozó rendelkezése alkalmazható ránk.

Jogi háttér

az adattárolás célja

adatmentés időtartama

elutasítás / eltávolítási lehetőség

Az ilyen jellegű adatkezelés jogi alapját az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ b) bekezdése képezi, egyéb esetekben az adatkezelésre csak jogos érdek esetén kerül sor, például egy konkrét bűncselekmény alapos gyanúja esetében az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ b) bekezdésének megfelelően.

kizárólag saját célra, pl.: sweepstake vagy egyéb tevékenységek esetében.

Törlik a felhasználó adatait, ha már nincs szükség további megtartásukra valamilyen speciális célból.

A Facebook elveivel és technikai lehetőségeivel összhangban, illetve kivételes esetekben kerül sor az adatok rendszerünkbe történő továbbítására a 9. pontban definiált általános szabályoknak megfelelően.


 • A YouTube alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi szabályok

Integráltuk erre a weboldalra a YouTube komponenst. A YouTube egy internetes videóportál, amely lehetővé teszi a videókiadóknak, hogy térítésmentesen és más felhasználók számára is elérhető módon videóklipeket rakjanak fel, és lehetőséget teremtsenek a többi felhasználó számára, hogy ingyenesen megtekintsék, értékeljék és kommentálják azokat. A YouTube engedélyezi bármely típusú videó közzétételét, nemcsak teljes filmek és televíziós műsorok, hanem zenei videók, filmajánlók és a felhasználók által készített amatőr videók is megtekinthetők ezen az internetes portálon.

A YouTube-ot a YouTube, LLC, (székhely: 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) működteti. A YouTube, LLC a Google Inc., (székhely: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, U.S.A.) leányvállalata.

A weboldal bármely oldalának felkeresésekor, amelyet az adatkezelő működtet, illetve amelyre integráltuk a You Tube komponenst ( You Tube video ), az adott You Tube komponens az érintett informatikai rendszeréhez tartozó internetes böngészőt arra “ ösztönzi”, hogy letöltse a You Tube-ról az adott You Tube komponens megfelelőjét. A You Tube-bal kapcsolatosan további információkhoz juthat az alábbi webcímen: https://www.youtube.com/yt/about/de/. A műszaki folyamat keretében a You Tube és Google imformációt kap arról, hogy a weboldalunk mely konkrét aloldalát kereste fel az érintett.

Amennyiben az érintett bejelentkezett a You Tube-ra, a You Tube a You Tube videót tartalmazó aloldal felkeresésekor felismeri, hogy az érintett a weboldalunk mely konkrét aloldalát kereste fel. A You Tube és Google gyűjti ezeket az adatokat, és hozzárendeli azokat az érintett konkrét You Tube fiókjához.

A You Tube  és a Google a You Tube komponenseken keresztül kap információt arról, hogy az érintett felkereste a weboldalunkat, ha az érintett bejelentkezett a weboldalunkra, és egyidejűleg be volt jelentkezve a You Tube-ra is; minderre attól függetlenül sor kerül, hogy az érintett rákattintott-e a You Tube videóra. Ha az érintett nem szeretné, hogy az információ ily módón jusson el a You Tube-hoz és a Google-hoz, megakadályozhatja az adatok továbbítását, ha kijelentkezik a You Tube-fiókjából, mielőtt felkeresi a weboldalunkat.

A You Tube által közzétett adatvédelmi szabályok, amelyek az alábbi linkről tölthetők le:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ információt nyújtanak arról, hogyan gyűjti, dolgozza fel és használja a Google és a You Tube a személyes adatokat.


 • A  Google AdWords beszúrásárára és használatára vonatkozó adatvédelmi szabályok

Integráltuk a weboldalra Google AdWords szolgáltatást. A Google AdWords az internetes reklámokkal kapcsolatos szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hírdető számára, hogy ne csak a Google keresési eredményei között, hanem a Google hirdetési hálózatában is feladjon egy hirdetést. A Google AdWords engedélyezi a hirdető számára, hogy előre megadjon néhány kulcsszót, amelyek  felhasználásával a hirdetés megjelenik a Google keresési eredményei között, amikor a felhasználó egy, az adott kulcsszóval kapcsolatos keresést indít el a böngészőben. A Google hirdetési hálózatában a hirdetések felkerülnek a megfelelő tematikus weboldalakra egy automatikus algoritmus segítségével, illetve a korábban meghatározott kulcsszavak figyelembevételével.

A Google Inc., (székhely: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA) működteti a Google AdWords szolgáltatásokat.

A Google AdWords célja a weboldalunk reklámozása az adott területhez tartozó reklámok felülírásával egy harmadik fél weboldalán és a Google keresési eredményei között illetve a harmadik fél reklámjának felülírásával a weboldalunkon.

Ha egy érintett egy Google hirdetésen jut el a weboldalunkra, a Google egy ún. konverziós (átalakító) sütit ment el az érintett informatikai rendszeréről. A fentiekben már elmagyaráztuk, hogy mit is jelent a süti fogalma. Egy konzverziós süti 30 nap után érvénytelenné válik, és már nem szolgálhat az érintett azonosítására. A konverziós süti - amennyiben még nem járt le - lehetővé teszi annak meghatározását, hogy feltüntettek-e egy konkrét aloldalt a weboldalunkon, például egy online shop hálózat bevásárló kosarát. A konverziós sütik segítségével nem csak mi, hanem a Google is képes következtetéseket levonni azzal kapcsolatosan, hogy generált-e forgalmat (vagyis végrehajott-e beszerzést) egy érintett, aki egy AdWords hirdetésen keresztül jutott a weboldalunkra.

A Google arra használja a konverziós sütik segítségével gyűjtött adatokat és információkat, hogy látogatási statisztikákat készítsen a weboldalunkról. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használjuk, hogy meghatározzuk a látogatók teljes létszámát, akik Adwords hirdetéseken keresztül kerültek a weboldalunkra, vagyis ezáltal meghatározzuk az adott Adwords hirdetés sikerét vagy sikertelenségét. Egy további cél az AdWords hirdetések jövőbeli optimalizálása. A Google AdWords egyéb reklámügyfelei sem kapnak információt a Google-tól, amelyek révén azonosítani tudnák az érintettt.

A konverziós sütik segítségével kerül sor személyes adatok mentésére és tárolására, például arra vonatkozóan, hogy az érintett milyen weboldalokat keresett fel.

Valahányszor belép egy felhasználó a weboldalunkra, továbbítjuk az USA-ba a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetkapcsolat IP-címét. A Google az USA-ban tárolja ezeket a személyes adatokat. Bizonyos esetekben a Google továbbítja ezeket a személyes adatokat harmadik fél felé mint műszaki folyamat révén összegyűjtött információkat.

Ahogy azt már a fentiekben is említettük, az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy a weboldalunk sütiket állítson be, amennyiben elvégzi a megfelelő beállításokat az internetes böngészőjén, és ezáltal folyamatosan elutasítja a sütik beállítását. Ha a felhasználó az általa használt internetes böngészőn elvégez egy ilyen beállítást, meggátolja, hogy a Google sütit állítson be az érintett internet- rendszerében. Ezen kívül az internetes böngészőn keresztül vagy egyéb szoftverprogram segítségével bármikor törölhetők a sütik, amelyeket a Google Analytics korábban beálított.

Ezen kívül az érintettnak lehetősége van arra, hogy visszautasítsa az érdeklődésnek megfelelő reklámokat. Ennek érdekében az érintettnak az általa használt internetes böngészőről meg kell nyitnia az alábbi linket : www.google.de/settings/ads,  és itt kell elvégeznie a kívánt beállításokat.

További információkhoz juthat, és megtekintheti a Google aktuálisan érvényes adatvédelmi szabályait az alábbi linken:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


 • A Doubleclick használatával és alkalmazásával kapcsolatos adatvédelmi szabályok

A továbbiakban használjuk a Doubleclick alkalmazást, amely a Google Inc.(székhely:  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, az alábbiakban: "Google") által nyújtott szolgáltatás. A  Doubleclick sütiket használ, hogy megjelenítse az Ön számára fontos hirdetéseket. Hozzárendelnek az Ön böngészőjéhez egy álnevesített azonosítót annak ellenőrzése céljából, hogy mely hirdetések jelentek már meg az Ön böngészőjében, illetve mely hirdetésekre kattintott rá. A sütik nem tartalmaznak semmilyen személyes információt. A Doubleclick sütik használata csak a Google-nak illetve a partner weboldalaknak engedélyezi hirdetések használatát a weboldalunk illetve egyéb internetes weboldalak korábbi felkeresései alapján.  A Google elemzési célokból egy USA-ban található szerverre továbbítja a sütik által generált adatokat, amelyeket az USA-ban tárolnak. A Google csak abban az esetben továbbítja az adatokat harmadik fél számára, ha mindezt jogszabályok írják elő, vagy ha mindez beletartozik a megrendelési adatok kezelésébe. A Google semmilyen körülmények között sem kombinálja az Ön adatait a Google által gyűjtött egyéb adatokkal.

Ön megakadályozhatja a sütik mentését/tárolását, illetve bármikor meggátolhatja az adatok gyűjtését, kezelését és tárolását a böngésző szoftver megfelelő beállításával, vagy a böngésző plug-in letöltésével és telepítésével, amely a Doubleclick deaktiválás kiterjesztése nevű linken elérhető:   https://www.google.com/settings/ads/plugin

Ugyanakkor szeretnénk hangsúlyozni, hogy ebben az esetben elképzelhető, hogy nem tudja majd használni teljes mértékben a weboldalaink összes funkcióját.


 • A wiredminds alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi szabályok.

Marketing és optimalizációs célokra weboldalunk a Wiredminds Kft. (www.wiredminds.de), (székhely: Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart) termékeit és szolgáltatásait használja. Ebben az esetben adatok gyűjtésére, feldolgozására és tárolására kerül sor azzal kapcsolatban, hogy hol készülnek álnevesített felhasználói profilok. A felhasználói profilokat teljes mértékben anonimizálják, amennyiben erre lehetőség van, illetve ha mindez indokoltnak tűnik. Erre a célra sütiket használhatnak. Továbbítják a wiredminds felé az adatokat, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak, vagy elképzelhető az is, hogy közvetlenül a  wiredminds gyűjti ezeket az adatokat. Az ily módon szerzett adatokat az Önök engedélye nélkül nem használják a felhasználók azonosítására. Továbbá: az adatokat nem kombinálják az álnév viselőjének személyes adataival.  Ha összegyűjtik az IP-címeket, azonnal anonimmá teszik azokat az adatszerzés után, ha törlik az utolsó számtömböt. Az adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása jövőbeni hatállyal bármikor visszavonható az alábbi linken: link: https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel=83c0a2992f900f0f&lang=en


 • További szociális média pluginek

Az adatvédelemmel kapcsolatban további részletes információkat találhatnak az ajánlat címzettjének adatvédelmi tájékoztatójában, amennyiben további szociális média plugineket használunk. Amennyiben nem talál ilyet, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a cégjelzésben megadott címen.

Jogi háttér

az adattárolás célja

adatmentés időtartama

elutasítás / eltávolítási lehetőség

Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ f) bekezdése

(jogos érdek)

A harmadik féllel kapcsolatos sütik beállításának célja és az ebben rejlő jogos érdek ajánlatunk fejlesztése, amely a felhasználók viselkedésének elemzésével érhető el. Általában az adatokat csak álnevesített formában juttatjuk el harmadik félhez. Továbbá: Ön is megakadályozhatja harmadik fél sütijének továbbítását, ha az internetes böngészőjén elvégzi a megfelelő beállításokat. Bővebb információkért tekintse meg a külön rendelkezéseket.

 

A harmadik féllel kapcsolatos sütiket a felhasználó gépén tárolják, és innen továbbítják azokat a mi számítógépünkre. Ebből adódóan Ön mint felhasználó teljeskörű felügyeletet gyakorolhat a harmadik fél sütijeinek használata felett.

 

Ha valamilyen módosítást hajt végre az internetes böngészője beállításain, deaktiválhatja vagy korlátozhatja a harmadik fél sütijeinek továbbítását. A már korábban mentett, harmadik féltől érkező sütik bármikor törölhetők. Ez a folyamat akár automatizálható is.

A flash sütik továbbítása nem gátolható meg böngésző beállításokkal, ehhez a flash player beállításának módosítására van szükség

 


 • A Google Maps alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi szabályok

Weboldalunkon a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) szolgáltató "Google Maps" térképszolgáltatását használjuk. A Google Maps használata lehetővé teszi számunkra, hogy weboldalunkon belül megjelenítsük cégünk, kiskereskedőink és festőink elhelyezkedését és a weboldalunk látogatói számára növeljük a felhasználói élményt.

A "Google Maps" térképszolgáltatás integrálásához a Google Maps API-t (Application Programming Interface) használjuk. A Google Maps API egy olyan programozási felület, amely a "Google Maps" térképszolgáltatás és a weboldalunk összekapcsolására szolgál, és így lehetővé teszi számunkra a szolgáltatáshoz kapcsolódó funkciók használatát. Az integráció funkcionalitásainak megfelelő biztosítása érdekében az Ön böngészője és a szolgáltató Google LLC szerverei között kapcsolat jön létre a használat során. Ennek során a "Google Maps" térképszolgáltatás saját webes betűtípusait (digitális betűtípusok) tölti be az Ön böngészőjének memóriájába (ún. "gyorsítótár-memória") annak érdekében, hogy a szolgáltatás térképes nézetét helyesen tudja megjeleníteni és szolgáltatni.

A "Google Maps" térképszolgáltatás használata során az Ön személyes adatai (pl. IP-cím) a Google részére továbbításra kerülnek, és a Google szerverein tárolódnak. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nincs befolyásunk az Ön személyes adatainak a Google LLC általi feldolgozására. Tisztában vagyunk a harmadik országba történő továbbítással, és megfelelő biztosítékokat vezettünk be a GDPR 46. cikke alapján az Ön személyes adatainak jogszerű és biztonságos feldolgozása érdekében. Az EU és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi keretrendszer fokozott érvényű a Google LLC-re, mint szolgáltatóra az átlátható működés érdekében.

A Google Maps használatára és a személyes adatok kapcsolódó feldolgozására csak akkor kerül sor, ha Ön kifejezett hozzájárulását adja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. Ön természetesen jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja a jövőre nézve. Ezt megteheti, ha minden olyan oldal alján, amelyen a Google Maps be van ágyazva, a megfelelő opcióra kattintva. Az adatkezelés jogszerűsége a visszavonás időpontjáig nem változik.

A személyes adatok Google általi kezelésével és az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért a Google kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozatát ajánljuk figyelmébe: Google Adatvédelmi irányelvek.


 • A Piwik Pro alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi előírások

A weboldal üzemeltetője a német Piwik PRO GmbH (Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Németország) "PiwikPro" szoftverét használja a webelemzés és a hozzájárulás kezelése céljából. A PiwikPro használata során elemző sütik gyűjtésére kerül sor annak érdekében, hogy a weboldal szolgáltatója számára elemezhetővé tegye a felhasználói utat, a weboldal látogatóinak felhasználói élményének optimalizálása céljából a minőség és a tartalom javítása érdekében. Ebből a célból úgynevezett "elemző sütiket" használnak, amelyek a weboldal szolgáltatója számára betekintést nyújtanak a weboldal használatába. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek a felhasználóról, az internetböngészőből származó információkat tárolják a felhasználó eszközén. Az összegyűjtött információk rendszeresen:

 • IP-cím
 • Operációs rendszer
 • Böngésző azonosító
 • Hozzáférés helye
 • A hozzáférés időtartama

Az elemző sütik használatához az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges. A jelen weboldal szolgáltatója csak akkor használ elemző sütiket, ha Ön előzetesen külön és kifejezetten beleegyezését adta a sütikhez való hozzájárulás banner segítségével. Ebben az esetben az elemző cookie-kat használjuk, amelyek lehetővé teszik a weboldal statisztikai lefedettségének elemzését, online marketing intézkedéseink sikerességének mérését, valamint tesztelési eljárásokat, pl. online ajánlatunk vagy annak összetevőinek különböző verzióinak tesztelésére és optimalizálására.

Az Ön személyes adatainak a PiwikPro használata révén történő feldolgozásának jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása a PiwikPro Art. DSGVO 6. paragrafusának (1) bekezdésének a) pontja alapján.

A jelen weboldal szolgáltatója kifejezetten kizárja az Ön adatainak más harmadik félnek, különösen az EU-n kívüli harmadik országoknak történő továbbítását.

Amennyiben Ön beleegyezését adta az elemző sütik használatához, lehetősége van arra, hogy beleegyezését bármikor visszavonja a jövőre nézve.

A PiwikPro adatvédelemmel kapcsolatos további információkat itt talál: https://piwik.pro/privacy-policy/

 

Jogalap

Tárolási cél

A tárolás időtartama

Elutasítás / megszüntetési lehetőség

Art. 6. para. DSGVO 1. bek. a) pontja (hozzájárulás)

A feldolgozás célja online ajánlatunk és webes jelenlétünk optimalizálása.

Amennyiben Ön beleegyezését adta az elemző sütik használatához, ennek célja a weboldalak statisztikai lefedettségének elemzése, online marketing intézkedéseink sikerének mérése, valamint tesztelési eljárások végrehajtása, például online ajánlatunk vagy annak összetevőinek különböző verzióinak tesztelése és optimalizálása érdekében.

Az adatokat töröljük, amint azokra már nincs szükség a gyűjtés céljának eléréséhez, vagy ha Ön visszavonta hozzájárulását.

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve.

 


14. Hírlevél

Ha előfizet a hírlevélre, az email-címét saját reklámcélokra használjuk mindaddig, amíg ki nem jelentkezik. Rendszeres tájékoztatást fog kapni emailben az aktuális témákról, illetve emaileket a speciális alkalmakról, például a speciális promóciókról. Az Önről szóló információk alapján személyre szabhatók és individualizálhatók ezek az emailek. Ha Ön nem adott írásos beleegyezést a hírlevelünkre történő előfizetésre, a double-opt-in megerősítést fogjuk alkalmazni, vagyis mindaddig nem küldünk emailben hírlevelet, amíg Ön egyértelműen nem engedélyezte számunkra, hogy aktiválhatjuk a hírlevélküldést. Küldünk Önnek egy értesítő emailt, és megkérjük arra, igazolja vissza, hogy szeretne hírlevelet kapni tőlünk. Ilyenkor az emailhez csatolt linkre kell kattintania. Ha már nem szeretne a jövőben hírlevelet kapni tőlünk, bármikor visszautasíthatja a hírlevelet, és kizárólag a továbbítási költségeket kell megfizetnie alapáron. Ebből adódóan csak az előfizetés-lemondási linket kell használnia, amely az összes hírlevélben megtalálható, vagy egy üzenetet kell küldenie nekünk vagy az adatvédelmi biztosunknak.

 

Jogi háttér

az adattárolás célja

adatmentés időtartama

elutasítás / eltávolítási lehetőség

Az adatkezelés jogi alapját a felhasználó hírlevélküldésre vonatkozó kérésének megfelelően Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ a) bekezdése képezi, ha a felhasználó beleegyezését sikerült megszerezni

(jóváhagyás)

 

Az emailek összegyűjtése a hírlevél elküldésének engedélyezésére szolgál.

A személyes adatok jelentkezési folyamat keretében történő beszerzése a szolgáltatások vagy az email nem megfelelő használatának megakadályozására szolgál. Az egyéb személyes adatok jelentkezési folyamat keretében történő beszerzése a szolgáltatásokkal vagy az emaillel történő visszaélés megakadályozására szolgál. 

 

Megtörténik az adatok törlése, amint már nincs szükség rájuk abból a célból, amely miatt sor került az adatgyűjtésre. Ennek megfelelően mindaddig sor kerül az email-cím tárolására, amíg aktív a hírlevél-előfizetés.

A jelentkezési folyamat keretében szerzett egyéb személyes adatok általában hét nap elteltével kerülnek törlésre. 

 

A felhasználó bármikor lemondhatja a hírlevél előfizetését. Erre a célra a hírlevél minden számában közzétett deaktiválási linket kell használnia.

Az előfizetés lemondása egyúttal a pályázati folyamat során összegyűjtött személyes adatok tárolására vonatkozó engedély visszavonását jelenti.

 


15. Nyeremény sorsolás

Rendszeresen szervezünk ingyenes nyeremény sorsolást, melynek során a résztvevők különböző díjakat nyerhetnek. A nyeremény sorsolások típusával és hatókörével, valamint a díjakkal és a részvételi feltételekkel kapcsolatos információkat az adott nyeremény sorsolás részvételi feltételei tartalmazzák. A nyeremény sorsoláson történő részvételhez meg kell adni a személyes adatokat. A megadandó adatokról az adott nyereményjáték regisztrációs oldalán talál tájékoztatást. A résztvevőre vonatkozóan legalább az alábbi adatok kerülnek feldolgozásra:

 • Keresztnév és vezetéknév
 • Születési dátum
 • Megszólítás és/vagy nem
 • Email cím

Ezen felül a résztvevők megadhatnak további alábbi személyes adatokat, például címadatokat.

Jogi alap

A tárolás célja

A tárolás időtartama

Kifogás / Lehetőség az eltávolításra

A GDPR 6. cikkének 1.b) bekezdése (Szerződésre lépés előtti lépések) a nyeremény sorsolás végrehajtásához

A GDPR 6. cikkének 1.b) bekezdése (beleegyezés) hirdetési anyagok küldéséhez

A GDPR 6. cikkének 1.b) bekezdése (Szerződésre lépés előtti lépések) a nyeremények kézbesítéséhez

Ezen adatok a sorsolás megfelelő lebonyolításához szükségesek, például a résztvevők azonosításához, a nyeremény sorsolásban történő részvétel korhatárának betartásához, illetve a résztvevők értesítéséhez a megfelelő kijelölés, illetve a nyereményről történő értesítés érdekében.

Ezen felül személyes adatait tárolhatjuk hirdetési anyagok küldésére, vagy a nyeremények kiküldésére.

Amennyiben Ön nyert, és a nyereményt külön kiskereskedő, társult vállalkozás vagy bármely harmadik fél bocsátja rendelkezésre vagy kézbesíti (együttműködő partner), a résztvevő adatait továbbítani kell a közreműködő partner számára a nyeremény kézbesítéséhez vagy rendelkezésre bocsátásához.

A regisztrációs lapon feltüntetett adatokat kizárólag a nyeremény sorsolás céljaira használjuk fel, és azok a sorsolás után a felelős szervező által azonnal törlésre kerülnek.

Az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan a nyereményjátékkal kapcsolatban Önnek bármikor joga van a jelen adatvédelmi tájékoztatóban feltüntetett felelős személlyel, vagy adatvédelmi tisztségviselőjével kapcsolatba lépni. Az Ön ebben az adatvédelmi tájékoztatóban foglalt jogai teljes mértékben vonatkoznak bármely nyeremény sorsolásban történő részvételre.


17. Ha sor kerül az Ön személyes adatainak kezelésére, az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében Ön az érintett, és Önt illetik meg az alábbi jogok a adatkezelőlel szemben:

• Információhoz való jog

Kérheti a adatkezelő visszaigazolását arra vonatkozólag, hogy feldolgoztuk-e már az Önnel kapcsolatos személyes adatokat.

Amennyiben megtörtént az adatfeldolgozás, az alábbiakról kérhet információt a adatkezelőtől:

     • a személyes adatok kezelésének céljai;
     • a kezelt adatok kategóriái;
     • a címzettek illetve adott esetben a címzettek típusai, akik részére eljuttatták vagy el fogják juttatni az Önnel kapcsolatos személyes adatokat;
     • az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy –  ha ezzel kapcsolatban nincsenek konkrét állítások –
       az adattárolás időtartamának meghatározására vonatkozó kritériumok;
     • az Önre vonatkozó személyes adatok javításának vagy törlésének joga, az adatkezelő által történő korlátozásának joga,
       vagy az adatkezelés visszautasításának joga;
     • a felülvizsgálati hatóságnál történő fellebbezés joga;
     • az összes elérhető információ az adatok eredetével kapcsolatban, ha a személyes adatok gyűjtésére nem az érintettnál került sor;
     • egy automatizált döntéshozási folyamat megléte, beleértve a profilalkotást az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)
       11. cikkének 1. és 4. bekezdése szerint, és – legalább ezekben az esetekben – megfelelő információk az alkalmazott logikával kapcsolatban,
       az elérni kívánt hatásokról, amelyek elérésére törekedtek a szóban forgó érintett adatainak kezelésével.

Önt megilleti a jog, hogy információt kérjen arról, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat eljuttatják-e harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezethez. Ezzel kapcsolatban Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 46. cikkében foglaltaknak megfelelően kérhet felvilágosítást a megfelelő adatátviteli garanciákról.

• Korrekciós jog

Önnek jogában áll korrekciót végrehajtani és/vagy kiegészítéseket tenni a adatkezelővel szemben, amennyiben a kezelt és Önre vonatkozó személyes adatok helytelenek vagy hiányosak. A adatkezelő köteles a korrekciót késedelem nélkül végrehajtani.

• Az adatkezelés korlátozásának joga

Az alábbi előfeltételek teljesülése esetén kérheti az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelésének korlátozását:

 1. • Ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatos személyes adatok helyességét, ami lehetővé teszi a adatkezelő számára, hogy ellenörizze a személyes adatok valódiságát.
  • Az adatkezelés nem törvényes, és Ön visszautasítja a személyes adatok törlését, és ehelyett a személyes adatok használatának korlátozását kéri.
  • A adatkezelőnek már nincs többé szüksége a személyes adatokra az adatkezelést generáló célokra, de Önnek szüksége van az adatokra a jogi igények kapcsolatos ügymenet, az ezzel összefüggő jogok gyakorlása és védelme érdekében, vagy
  • ha Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 21. cikkének első paragrafusával összhangban tiltakozást nyújtott be az adatkezelés ellen, de még nem döntötték el, hogy az adatkezelő jogos indokai nem erősebbek-e az Ön indokainál.

Ha sor került az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelésének korlátozására, akkor ezeket az adatokat - eltekintve azok tárolásától - csak az Ön beleegyezésével szabad kezelni, vagy a jogos igények megerősítése, gyakorlása vagy védelme céljából, vagy egy másik természetes személy, vagy jogi entitás jogainak védelme céljából, vagy az Európai Unió, vagy valamelyik EU-s tagország fontos közösségi érdekével kapcsolatos okból szabad az adott adatkezelést elvégezni.

Ha a korábban említett előfeltételeknek megfelelően sor kerül az adatkezelés korlátozásának megszüntetésére, az adatkezelő értesíti Önt a korlátozás feloldását megelelőzően.

• Adattörlési jog

     • Adattörlési kötelezettség

Ön kérheti a adatkezelőtől az Önnel kapcsolatos személyes adatok azonnali hatályú törlését. A adatkezelő ilyen esetben köteles késedelem nélkül törölni ezeket az adatokat, amennyiben fennáll az alábbiakban felsorolt okok valamelyike:

     • már nincs szükség az Önnel kapcsolatos személyes adatokra abból a célból, amely miatt az adatgyűjtésre illetve az adatkezelésre sor került
     • Ön visszavonja a beleegyezését, amelyen az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk első paragrafus a) bekezdésében vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 9. cikk második paragrafus a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően alapult , és nincs egyéb jogi alapja az adatkezelésnek.
     • Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 21-es cikkének első paragrafusában foglalt rendelkezésekkel összhangban tiltakozást nyújt be az adatkezeléssel kapcsolatban, és nincsenek magasabb prioritást élvező indokok az adatkezelésre vonatkozólag, vagy Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 21. cikkének második paragrafusában foglaltaknak megfelelően tiltakozást nyújt be az adatkezeléssel szemben.
     • Az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelése törvénytelen módon történt.
     • Az Önnel kapcsolatos személyes adatok törlésére azért van szükség, hogy Ön teljesíteni tudja a vonatkozó jogi kötelezettségét az Európai Uniós jognak vagy a tagállami jogrendszernek megfelelően, amelynek hatálya alá a adatkezelő is tartozik.
     • Az Önnel kapcsolatos személyes adatok gyűjtésére az információs vállalat által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan, az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikkének első paragrafusában foglalt rendelkezésekkel összhangban került sor.

     • Harmadik fél számára nyújtott információ

Ha a adatkezelő közzétette az Önnel kapcsolatos adatokat, és ha az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 17. cikk első paragrafusának megfelelően köteles törölni ezeket az adatokat, akkor meg kell tennie a szükséges lépéseket (beleértve a műszaki jellegű intézkedéseket is), és eközben figyelembe kell vennie a rendelkezésre álló technológiát, és mérlegelnie kell a megvalósítási költségeket, illetve tájékoztatni kell az adatkezelésért felelős feleket, akik kezelik azokat a személyes adatokat, melyekkel összefüggésben Ön mint érintett töröltetni akarta a személyes adatok által érintett összes linket, azok másolatát.

     • Kivételek

Nem érvényesíthető a törlési jog, amennyiben adatkezelésre van szükség az alábbi okokból/célokból:

• a szabad véleménynyilvánítás jogának és az információhoz való jognak gyakorlása céljából
• jogi kötelezettség teljesítése érdekében , mely szükségessé teszi az adatkezelést az európai uniós jognak vagy valamely tagállami jognak megfelelően, amely a adatkezelőre is vonatkozik, vagy egy olyan feladat teljesítése céljából, amely közérdekűnek minősül, vagy amelynek teljesítésére a közhatalmi jogosítvány gyakorlása során kerül sor, amelyet a adatkezelőre ruháztak.
• a közegészségügyi természetű közérdeknek való megfelelés céljából az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 9. cikk 2. paragrafus h) bekezdésével valamint a 9. cikk harmadik paragrafusával összhangban.
• közérdekű célok, tudományos vagy történelmi kutatási célok, vagy statisztikai célok elérése érdekében az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 89. cikk első paragrafusával összhangban amennyiben az a) bekezdésben megjelölt jog lehetetlenné teszi az adatkezelési célok elérését, vagy komoly mértékben hátráltatja azt, vagy
• a jogi igények érvényesítése, gyakorlása és védelme érdekében.

Ezen túlmenően nem érvényesíthető az adattörlési jog, amennyiben  a kontrollernek tárolnia kell a személyes adatokat az adatok megőrzésére vonatkozó törvényi kötelezettségének teljesítése érdekében illetve a törvényben meghatározott adatvisszatartási időszakok betartása miatt.  Ebben az esetben a törlés helyett a személyes adatok blokkolását kell alkalmazni.

• Információhoz való jog

Ha Ön érvényt szerez a korrekciós, adattörlési vagy az adatkezelés korlátozásával kapcsolatos jogának a adatkezelővel szemben, a adatkezelő köteles értesíteni az összes címzettet, akinek eljuttatták az Önnel kapcsolatos személyes adatokat, az adatok korrekciójáról vagy törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, kivéve, ha bebizonyosodik ezek kivitelezhetetlensége, vagy mindez csak ésszerűtlenül magas kiadások mellett valósítható meg.

Önt megilleti a jog arra vonatkozólag, hogy a adatkezelőtől információt kérjen az érintett címzettekről.

• Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek jogában áll, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat, amelyeket eljuttatott a adatkezelőhez, strukturált, hagyományos és géppel olvasható formában kérje. Ezenkívül Önnek jogában áll ezeket az adatokat egy másik adatkezelőhez eljuttatni, anélkül, hogy mindezt megakadályozná az a adatkezelő, akinek Ön eljuttatta a személyes adatait, amennyiben

     • az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ a) bekezdésében vagy az  Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 9. cikk 2.§ a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően született jóváhagyáson alapszik, vagy Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ b) bekezdésében rögzített rendelkezéseknek megfelelő szerződésen alapul, és
     • az adatkezelésre automatizált műveletek segítségével kerül sor.

Ezen jog gyakorlásakor Önnek még jogában áll visszavonni egy helyzetet, amelynek köszönhetően az Önnel kapcsolatos személyes adatok közvetlenül az egyik adatkezelőtől egy másik adatkezelőhez kerültek, amennyiben ez technikailag lehetséges. Mindez nem korlátozhatja egyéb személyek szabadságát és jogait.

Az adathordozhatósághoz való jog nem vonatkozik azon személyes adatok kezelésére, amelyekre egy olyan feladat teljesítése céljából van szükség, amely közérdekűnek minősül, vagy amelynek teljesítésére a közhatalmi jogosítvány gyakorlása során kerül sor, amelyet átruházták az adatkezelőre.

• Tiltakozási jog

Az Ön helyzetéből adódó okokból Önnek bármikor jogában áll tiltakozást benyújtani a személyes adatainak kezelése ellen, amelyre az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ e) és f) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor; ez a jog érvényes a fenti feltételeken alapuló profilalkotásra is.

A adatkezelő nem folytatja az Ön személyes adatainak kezelését, kivéve, ha nem talál olyan nyomós okokat, amelyek az adatvédelmet szükségessé teszik, illetve amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságjogait, vagy ha az adatkezelésre a jogi igények megfogalmazása, érvényesítése vagy védelme érdekében van szükség.

Amennyiben az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelésére direkt marketing célból van szükség, Önnek bármikor jogában áll tiltakozást benyújtani az Önre vonatkozó személyes adatok reklámcélú kezelése ellen; mindez érvényes a profilalkotásra is, amennyiben arra direkt marketing céljából kerül sor.

Ha Ön tiltakozik a direkt marketing célú adatkezelés ellen, befejeződik az Önnel kapcsolatos személyes adatok ilyen célból történő kezelése.

Önnek az információs cég szolgáltatásainak igénybevételével összefüggésben illetve a 2002/58/EC irányelvtől függetlenül lehetősége van arra, hogy érvényesítse tiltakozási jogát olyan automatikus műveletek segítségével, amelyek során technikai specifikációk használatára is sor kerül.

• Az adatvédelmi törvény hatálya alá tartozó jóváhagyási nyilatkozat visszavonásának joga

Önnek bármikor jogában áll indoklás nélkül visszavonni a jóváhagyását. A jóváhagyás visszavonása esetén azonnal töröljük a személyes adatait, és befejezzük azok kezelését. Az Ön által adott engedély vissszavonása nem érinti az Ön jóváhagyása alapján illetve a jóváhagyás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

• Automatizált formában történő döntéshozás egyedi esetekben, beleértve a profilalkotást

Önnek jogában ál kivonni magát egy olyan döntés hatálya alól, amely kizárólag automatizált adatkezelésen alapul (beleértve a profilalkotást is), amely joghatást keletkeztet Önnel szemben, vagy jelentős kárt/hátrányt okoz az Ön számára. Mindez nem érvényes, ha a döntés

• meghozatalára az Ön és a adatkezelő között létrejött szerződés megkötése vagy teljesítése miatt van szükség,
• engedélyezhető az európai uniós vagy a tagállami jogszabályok alapján, amelyek hatálya alá a adatkezelő is tartozik; és ezek a jogszabályok magukba foglalnak olyan ésszerű lépéseket, amelyek az Ön jogainak és szabadságának megtartását valamint a jogos érdek képviseletét szolgálják, vagy
• az Ön kifejezett jóváhagyása mellett született és kerül végrehajtásra.

Ugyanakkor ezek a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok bizonyos típusain az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 9. cikk 1.§-ában foglaltak szerint, amennyiben az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 9. cikk 2.§ a és g bekezdése nem érvényes, és ésszerű lépésekre került sor a jogok és a szabadságjogok valamint a jogos érdekek védelme érdekében.

Az  (1) és (3) pontban említett esetekben a adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket az Ön jogai és szabadságjogai valamint a jogos érdekek védelme érdekében illetve a adatkezelő álláspontjának bemutatása céljából.

• A felügyeleti hatósághoz benyújtandó panasz joga

Ön az egyéb törvényi vagy jogi jogorvoslattól függetlenül jogosult arra, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz, különös tekintettel az Ön lakhely, munkahely szerint illetékes tagállamában működő felügyeleti szervre illetve arra az országra, ahol a szabályszegés történt, ha Ön úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)ben foglalt vonatkozó rendelkezéseket.

Ebben a helyzetben a felügyeleti hatóság, amelynél a panasz benyújtására sor került, köteles tájékoztatni a panasztevőt a panasz aktuális státusáról és eredményeiről, beleértve a jogorvoslati lehetőségeket az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 78. cikke alapján.


17. Jelen adatvédelmi tájékoztató módosítása

Az adatvédelmi tájékoztató státusának jelzésekor feltüntetésre kerül az alábbi dátum is. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jövőbeni hatállyal bármikor módosítjuk a jelen adatvédelmi nyilatkozatot. Az aktuális verzió közvetlenül megnyitható az online ajánlatunkban. Kérjük, rendszeresen keresse fel a weboldalt, és informálódjon a hatályos adatvédelmi nyilatkozatról.


státus: 2018. május

adatkezelő: s. imprint


Ügyféltájékoztató illetve az érintett hozzáférési joga az adatkezeléssel kapcsolatban az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 12.,13.,14. és 21. cikkében foglaltaknak megfelelően

Kedves Hölgyem,
Kedves Uram,
Kedves Ügyfeleink,

az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR) rögzített jogszabályok értelmében kötelesek vagyunk Önöket átfogó információkkal ellátni személyes adataik kezelésével kapcsolatban (GDPR 13. cikk). Személyes adataik védelme és kezelése nagyon fontos számunkra, ezért mindig garantáljuk, hogy  személyes adataik kezelésére törvényes formában kerül sor. Amennyiben bármilyen kérdésük van adataik kezelésével kapcsolatban, mi és az adatvédelmi biztosunk örömmel állunk rendelkezésükre. Fontos tudnivaló: az adatvédelmi biztos nem köteles utasításoknak eleget tenni, független szakértőként végzi a munkáját és jogi értelemben titoktartásra és diszkrécióra kötelezett (GDPR 38. cikk, 2011 évi CXII.Tv. (Info Tv.) 25/L., M. §.), ezért nyugodtan közölhetnek vele bizalmas információkat. A személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbiakról szeretnénk Önöket tájékoztatni:


1. Az ellenőr neve:

Az Önök személyes adatainak kezelését felügyelő ellenőr:

CAPAROL Hungária Kft.


2. Elnök-vezérigazgató, adatvédelmi biztos

     • Felügyelő Bizottság

 

Az ellenőr ügyvezető igazgatói:

Ralf Moede


      • Adatvédelmi biztos

külsős adatvédelmi biztos:

Michal Vagenknecht


3. Az ellenőr kapcsolattartási adatai:

CAPAROL Hungária Kft.
Gyömrői út 140
1108 Budapest
Magyarország

telefon: 0036-1264-8924
e-mail: caparol@caparol.hu
web: www.caparol.hu


4. Az adatkezelés célja

A  DAW 1985 óta fejleszt, gyárt és értékesít innovatív burkolórendszereket. Ötödik generációs független családi vállalkozás vagyunk. Folyamatosan növekedtünk, és végül Európa harmadik legnagyobb épületfesték-gyártói lettünk, és már évtizedek óta piacvezetők vagyunk Németországban, Ausztriában és Törökországban.

A DAW Csoport számos jól ismert brandet készít. Cégünk a burkolóanyagok, a hőszigetelés és az épületvédelem folyamatos innovációjának motorja, és egyben az ügyfelek és a beszállítók megbízható partnere. A vállalat üzleti célja a fent említett termékek gyártása és értékesítése. A DAW Csoport különböző európai és Európán kívüli országokban működtet holdingtársaságokat, például Oroszországban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Törökországban, stb.. A külföldön működő konszernek listája az alábbi linken olvasható:  www.daw.de/unternehmen/wer-wir-sind/unsere-standorte/daw-weltweit.html

Szükség van a személyes adatok kezelésére, amely kizárólag azon szerződések teljesítése érdekében történik, amelyek esetében az érintett az egyik szerződő fél. Az adatkezelés további célja, hogy az érintett kérésére megtegyük a szükséges lépéseket a szerződéskötést megelőzően (beszerzés, szállítás és szolgáltatói jogviszony), amely során Ön, mint ügyfél lesz az egyik szerződő fél.


5. Adatkategóriák

Ebben az összefüggésben az alábbi adatokat vagy adattípusokat kezeljük, különös tekintettel az alábbi adatokra:

 • cégnév
 • a kapcsolattartó személy vezeték- és keresztneve
 • a vállalat címadatai, kizárólagos tulajdonosok vagy magánügyfelek
 • banki adatok
 • egyéb fizetési adatok (hitelkártya, stb.)
 • árubeszerzési statisztikák
 • értékesítési adatok
 • egy, már meglévő üzleti kapcsolat tartalmi adatai, például üzleti levelek, emailek, a szóbeli vagy írásos kommunikációhoz tartozó feljegyzések

6. az adatkezelés törvényessége

Az Ön személyes adatainak törvényes keretek között történő kezelése az alábbi jogszabályokon alapszik:

 • szerződésteljesítés az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ b) bekezdés alapján (pl.: értékesítési, ellátási és szolgáltatási szerződés)
 • jóváhagyás az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ a) bekezdés alapján (pl:  hírlevél, a személyes adatok átküldése valamely idegen ország hatóságaihoz),
 • az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ c) bekezdésben definiált jogi kötelezettségek teljesítése (pl: azt adóhatóságnak küldött beszámolók; válaszok jogi vagy adatvédelmi kérdésekre),
 • jogos érdek az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ f) bekezdésben foglalt rendelkezések alapján (pl.: direkt marketing már meglévő ügyfelek részére, a házi jogok gyakorlása; jogos igények érvényesítése és védelem jogvita esetén; az informatikai biztonság felügyelete és a DAW SE működésének felügyelete; bűncselekmények megelőzése és felderítése; videómegfigyelés révén bizonyítékok gyűjtése bűncselekményekről. Mindezek az ügyfelek és a munkavállalók jogainak védelmét, valamint a magánterülethez fűződő jogok gyakorlását szolgálják; a telephely biztonságának védelmét szolgáló intézkedések (pl: korlátozott hozzáférés ellenőrzése).

7. Címzettek és a címzettek típusai

A szerződésben foglalt és a törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében az alábbi címzettekhez illetve címzett-típusokhoz továbbítjuk az Önök adatait:

 • az illetékes osztályokon dolgozó hivatalnok illetve az illetékes részleg vezetője
 • banki intézmények
 • biztosító-társaságok
 • külsős szolgáltatók
  • informatikai szolgáltatók
  • hosting szolgáltató
  • az elektronikus úton történő beszerzésért felelős szolgáltató
 • logisztikai cégek
 • dokumentumok megsemmisítése
 • adatvédelmi biztos
 • független külföldi hivatalok, amennyiben az Ön szállítása és kérése érinti őket
 • ellenőrzés/audit
 • auditcégek
 • adóhatóság

8. a személyes adatok továbbítása harmadik országba

Amennyiben Ön külföldön, leginkább egy európai vagy egy Európán kívüli országban érdeklődik a termékeink vagy a szolgáltatásaink felől, személyes adatait továbbítják a DAW Csoport irodájába. Néhány ország, mint például Oroszország, az Egyesült Arab Emirátusok vagy Törökország nem felel meg az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR) foglalt rendelkezéseknek, ennélfogva nem tudja biztosítani a személyes adatok védelmének megfelelő szintjét. Ebből adódóan az Önök kifejezett beleegyezését kérjük, amennyiben egy ilyen országba kell az adataikat továbbítani.


9. Az adattárolás időtartama, a személyes adatok törlése

A szerződésben foglalt és a törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében a későbbi időszakokban is tároljuk az adatokat, kivéve, ha létezik jogos érdek, amely az az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1.§ f) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően hosszabb adattárolást indokol.

Szükség esetén az üzleti viszony fennállása alatt kezeljük és tároljuk az Önök személyes adatait, amely magába foglalja többek között egy szerződés elindítását és feldolgozását is. Ezenkívül különböző adattárolási és dokumentációs kötelezettségeknek szükséges eleget tennünk, amelyek többek között a Német Kereskedelmi Törvénykönyvben (HGB), a Pénzügyi Kódexben (AO), a Német Banktörvényben (KWG) és a Pénzmosásról szóló törvényben (GwG) kerültek rögzítésre. Az itt meghatározott adattárolási és dokumentációs időszakok 2-től 10 évig terjedhetnek. Ezenkívül az adattárolási időszakot befolyásolja a jogkorlátozási idő is, amely a Német Polgári Törvénykönyv 195. § értelmében három és (bizonyos esetekben) harminc év között mozog.

Konkrétan:

 • üzleti levelezés: 10 év, § 147 1. bekezdés 4,5-ös pontja a Pénzügyi Kódex 3.§ alapján; § 257  1. bekezdés 1. és 4. pontja a Német Kereskedelmi Törvénykönyv 238. §  1. bekezdése szerint
 • szerződések: 10 év, § 147 1. bekezdés 4,5-ös pontja a Pénzügyi Kódex 3.§ alapján; § 257  1. bekezdés 1. és 4. pontja a Német Kereskedelmi Törvénykönyv 238. §  1. bekezdése szerint
 • könyvelési adatok: 10 év, § 147 1. bekezdés 4,5-ös pontja a Pénzügyi Kódex 3.§ alapján; § 257  1. bekezdés 1. és 4. pontja a Német Kereskedelmi Törvénykönyv 238. §  1. bekezdése szerint
 • Bírósági ítéletek, határozatok és végrehajtható jogi dokumentumok: 30 év

10. Az érintettet megillető hozzáférési jog

A személyes adataival kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • az érintettet megillető hozzáférési jog
 • helyreigazítási és törlési jog  („az elfeledettséghez való jog”)
 • az adatkezelés korlátozásának joga
 • az adathordozhatóság joga
 • jog a felülvizsgálati hatósághoz benyújtandó panasz megtételére a személyes adatok kezelésére vonatkozólag, ha Ön nem ért egyet az intézkedéseinkkel.
 • Visszavonási jog: Önnek jogában áll bármikor visszavonni a jóváhagyását. A jóváhagyás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt még érvényes jóváhagyáson alapuló adatkezelés törvényességét;
 • Tiltakozási jog: Önnek joga van arra, hogy a konkrét helyzete alapján bármikor tiltakozzon a személyes adatok kezelése ellen az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6 (1) cikk 1.§ e) és f) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, beleértve az alábbi feltételeken alapuló profilalkotást.
  • Az ellenőr nem folytatja a személyes adatok kezelését, kivéve, ha megnevez egy meggyőző jogos indokot az adatok kezelésére, amely felülírja az érintett érdekeit, jogait és szabadságjogait, vagy ha az adatkezelésre a jogos igények megfogalmazása, érvényesítése vagy védelme érdekében van szükség.
  • Ha az Ön személyes adatainak kezelésére direkt marketing célokból kerül sor, Önnek jogában áll bármikor jogában áll visszautasítani a személyes adatok direkt marketinggel kapcsolatos kezelését, amely magába foglalja a profilalkotást is, ha az összefügg a direkt marketinggel.
  • Ha Ön visszautasítja személyes adatainak direkt marketing céljából történő kezelését, az ellenőr nem kezeli az Ön adatait ebből a célból.

az információs társadalmi szolgáltatások használatának kontextusában, a 2002/58/EC irányelv dacára Önnek jogában áll a tiltakozási jog érvényesítése automatizált formában műszaki specifikációk alkalmazásával.


11. Ha Ön további kezelés céljából a rendelkezésünkre bocsátja ügyfelei személyes adatait, pl. az úgynevezett drop-szállítások teljesítése keretében, amely általában nem minősül adatkezelésnek az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikk 3.§ értelmében, viszont adatátvitelnek tekintendő, mert saját célra kezeljük az adatokat,  nevezetesen azért, hogy teljesítsük a szállítási kötelezettségünket saját forrásaink szabad meghatározása mellett. A jogi megfelelőség biztosítása érdekében az alábbi közös adatkezelési szabályok alkalmazásában állapodunk meg:

• A Vállalkozó és a Megrendelő az alapvető EU-s adatvédelmi szabályoknak megfelelően (GDPR) és a 2011 évi CXII.Törvénnyel (Info Tv.) összhangban, illetve adott esetben egyéb speciális jogi szabványok szerint köteles az adatkezelést elvégezni.
• A  Vállalkozó és a Megrendelő munkavállalói valamint megbízott ügynökeik titoktartásra kötelezettek az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 29. cikke értelmében és a 2011 évi CXII.Tv. (Info Tv.) szerint. Amennyiben a Vállalkozó vagy a Megbízott a megbízás keretein belül adatkezelőt alkalmaz a személyes adatok kezelésére, az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikke értelmében kellő körültekintéssel kell kiválasztani valamint az adatkezelési megállapodás keretében megfelelő módon kell foglalkoztatni és ellenőrizni az adott személyt. Ugyanez érvényes, ha a Vállalkozó és a Megrendelő egy másik harmadik felet alkalmaz a megbízás teljesítése érdekében a megfelelő funkciók átruházásával. A titoktartási kötelezettségből / az adatkezelési megállapodásból eredő kötelességek az adott személy személyi és anyagi körülményeinek összes adatát illetve az ezen adatokkal összefüggő összes védelmi intézkedést érintik. A Vállalkozó és a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy felhatalmazás nélkül nem kezel semmilyen személyes adatot.
• A Vállalkozó kizárólag olyan személyes adatokat használ, amelyeket a Megrendelőtől és/vagy harmadik féltől kap a megbízás teljesítése során, vagy amelyet maga gyűjt a megbízás teljesítése céljából. A Megrendelő kijelenti, hogy egyetért a korlátozott adatkezelés céljával.  A megrendelés közös teljesítésén kívül eső személyes adatok használatához (a cél megváltozása esetén) szükség van a Megrendelő külön, előzetes írásos jóváhagyására.
• A személyes adatok Vállalkozó részére történő eljuttatása esetén a Megrendelő garantálja, hogy jogában áll az adattovábbítás az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) illetve a 2011 évi CXII.Tv. (Info Tv.) vagy valamilyen speciális jogi szabvány hatálya alá eső felhatalmazás alapján.
• Ha a Vállalkozó és/vagy a Megrendelő megszegi ezeket a kötelezettségeket, a másik fél fenntartja magának a jogot arra, hogy érvényt szerez az ebből eredő kártérítési igénynek és/vagy visszkereseti jognak.
• A Vállalkozó és a Megrendelő csak abban az esetben tartozik felelősséggel a mulasztásért, ha a szabályszegés az ő saját felelősségi körén belül történt. A Vállalkozó és a Megrendelő közös felelősségi hatáskörében történt szabályszegés esetében a Vállalkozó és a Megrendelő közösen felel a kárért az adott mulasztás és/vagy felelősség arányában.
• Amennyiben az egyik fél felelősségét egy érintett fél, vagy a felügyeleti hatóság (felelősség, károk, bírságok, stb.) megállapítja, függetlenül attól, hogy a másik fél felelős a jogi igényt/keresetet előidéző mulasztásért, az adatkezelő első kérésre köteles kártalanítani a megvádolt felet.
• A Vállalkozó és a Megrendelő kötelezettségei a szerződés lejártát követően is érvényben maradnak.


státus: 2019. június

Cookies