Általános Szerződési Feltételek

A thenordicmark Korlátolt Felelősségű Társaság

(1097 Budapest, Gyáli út 27-29.)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

(a továbbiakban: ÁSZF)

 

 

1.                Az ÁSZF alkalmazása

 

 1. A thenordicmark Korlátolt Felelősségű Társaság („thenordicmark Kft.”) szállításai és szolgáltatásai – ha a thenordicmark Kft. és a vele szerződő fél (a továbbiakban: Megrendelő) írásban kölcsönösen másként meg nem állapodnak – kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek.
 1. A szállítási szerződés módosítására kizárólag írásban, Felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.
 1. A thenordicmark Kft. nem átruházható, nem átadható és nem kizárólagos értékesítési jogot biztosít a Megrendelő számára a megrendelőben szereplő termékek (továbbiakban: Termék(ek)) forgalomba hozatalához és felhasználásához. Megrendelő jogosult a Terméket értékesíteni és szintén jogosult a Terméket szakszerűen felhasználni.

 

2.                Szállítások és teljesítések

 

 1. A thenordicmark Kft. a kiadott ajánlatait, azok feltételeit a thenordicmark Kft. beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosíthatja, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 1. A Szállítási szerződés a thenordicmark Kft. és a Megrendelő között annak aláírásával jön létre.
 1. A thenordicmark Kft. jogosult a létrejött Szállítási szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Megrendelő hitel-, illetve fizetőképességét cáfoló tények kerülnek bizonyításra.
 1. A thenordicmark Kft. az elő- és részszállítás(teljesítés) jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Elő-, illetőleg részszállítás (teljesítés) esetén a szállítás (teljesítés) arányában kerül sor a megfelelő ellenérték számlázására.
 1. A megrendelés a thenordicmark Kft. és a Megrendelő között a Megrendelő által tett megrendelés írásbeli (e-mail) visszaigazolásával jön létre.

 

2.6              A thenordicmark Kft. vállalja, hogy a megküldött megrendeléseket maximum 14 munkanapon belül teljesíti a Megrendelő azon székhelyére/telephelyére/fióktelephelyére, amely a megrendelésben szerepel, Megrendelő pedig vállalja, hogy azt a teljesítés helyén átveszi. A thenordicmark Kft. telephelyén is biztosítja a Megrendelőnek a Termékek átvételét.  A thenordicmark Kft. mentesül a teljesítési kötelezettsége alól, amennyiben kapacitáshiány miatt nem tud eleget tenni a rendelésben foglaltaknak, és ezt a tényt haladéktalanul a Megrendelő tudomására hozza. Ha a thenordicmark Kft. a szállítással a közölt szállítási időponthoz képest több mint 2 (kettő) hetes késedelembe esik, úgy a Megrendelő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

 

2.7              A szállítás további feltételeit a megrendelőlap tartalmazza.

 

3.                Átadás-átvétel, a kárveszély átszállása

 

 1. Megrendelő a Termékek időpontjában köteles az átvett Termék tekintetében minőségi, illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett Terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel, és az esteleges eltéréseket a thenordicmark Kft.-vel haladéktalanul közölni. Megrendelő az átadás-átvételt követően nem jogosult az átvett Termékkel kapcsolatban minőségi, illetve mennyiségi kifogással élni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Megrendelő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

 

 1. A Termék átvételével a kárveszély a Termék tekintetében a thenordicmark Kft.-ről vagy a teljesítésben a thenordicmark Kft. oldalán közreműködő személyről átszáll a Megrendelőre.
 1. A Megrendelő a beérkezett Termékek átvételét igazolja a szállítólevélen. Abban az esetben, ha a szállítást nem a thenordicmark Kft. szervezi meg, a Termék értékesítésének időpontja (számla szerinti teljesítési időpont) a Termék átvételének és a szállítólevél aláírásának az időpontja. Amennyiben Megrendelő a számlát nem postai úton veszi át, hanem a thenordicmark Kft. telephelyén a szállítólevéllel együtt, akkor számlán is igazolnia kell az átvételt.
 1. Nettó 150.000 Ft érték feletti megrendelések esetén, az árak tartalmazzák a szállítási költséget is. Amennyiben az alkalmanként rendelt mennyiség értéke nem éri el fenti összeget, a thenordicmark Kft. jogosult az aktuális szállítási tarifának megfelelő összeget kiszámlázni a Megrendelő felé.

 

4.                Árak és fizetési feltételek

 

 1. A Termékek árát a mindenkor aktuális árlista tartalmazza.
 1. A thenordicmark Kft. a megrendelés létrejöttét követően is jogosult a megrendelt áru árát egyoldalúan módosítani abban az esetben, ha a thenordicmark Kft. beszállítója időközben árat módosított, illetve, ha +2,5% árfolyamváltozás vagy más, a szerződés létrejöttekor nem ismert ok következtében a thenordicmark Kft. oldalán áremelés nélkül költségnövekedés lépne fel. Az ármódosítás tényéről a thenordicmark Kft. a Megrendelőt 30 nappal a módosítás hatályba lépése előtt írásban tájékoztatja.
 1. Az átvett Termék ellenértéke a számlán meghatározott időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja a Megrendelőt. A thenordicmark Kft. számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a Termék átadás-átvételekor jogosult. Amennyiben a Megrendelő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték thenordicmark Kft. bankszámláján való jóváírásával tekintik teljesítettnek.
 1. Az ellenérték részletekben történő teljesítésére kizárólag a thenordicmark Kft. előzetes írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.
 1. A fizetési határidőt és fizetési feltételeket a Szállítási szerződés tartalmazza. thenordicmark Kft. jogosult skonto fizetési lehetőséget biztosítani Megrendelő részére. Skonto fizetési lehetőség a számla végösszegének a Szállítási szerződésben meghatározott % mértékkel csökkentett összegű kiegyenlítését jelenti a számla kiállítását követő 5 napon belül. Jóváíró/helyesbítő számlák esetén skonto nem alkalmazható. Skonto fizetési jogosultság megszűnik, amennyiben Megrendelő lejárt számlával rendelkezik thenordicmark Kft. felé, ezen  számlák pénzügyi rendezéséig.
 1. Fizetési késedelem esetén a késedelem idejére a thenordicmark Kft. a mindenkor irányadó jegybanki alapkamat + 5 % mértékű késedelmi kamatot számít fel a késedelem idejére. Késedelmes teljesítés, illetve nem teljesítés esetén a Megrendelő köteles a thenordicmark Kft. késedelemmel vagy nem teljesítéssel okozati összefüggésben felmerült kárát és valamennyi többletköltségét megtéríteni
 1. A fizetési feltételek megszegése esetén a thenordicmark Kft. jogosult a Megrendelőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni, és a Megrendelővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni vagy további megrendeléseket kizárólag készpénzes fizetési móddal elfogadni; jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Megrendelővel szemben érvényesíteni.
 1. A thenordicmark Kft. jogosult, a Megrendelő fizetési fegyelme alapján a szállítási szerződésben meghatározott alapkondíciós kedvezményt a következő képen alkalmazni: a Megrendelő alapkedvezményét minden naptári év vagy negyedév elején thenordicmark Kft. 5%-kal jogosult csökkenti és az adott negyedévben ezen alapkedvezmény mértéket nem nyújtja Megrendelő részére. Abban az esetben, ha Megrendelő az adott naptári negyedévben minden fizetési kötelezettségének határidőben eleget tesz, a thenordicmark Kft. a naptári negyedévet követő hónapban a fent meghatározott megvont alapkedvezmény mértékét utólag megfizeti.

 

 

 

 

 

5.                A tulajdonjog fenntartása

 

 1. A megrendelés tárgyát képező Termék a thenordicmark Kft. tulajdonát képezi az áru ellenértékének maradéktalan kiegyenlítéséig.
 1. Amennyiben a thenordicmark Kft. tulajdonát képező árut a Megrendelő vagy a Megrendelő utasítására bármelyik harmadik személy más dolgokkal összekapcsolja, feldolgozza, egyesíti vagy összekeveri, úgy a thenordicmark Kft. az így létrejött dolgokon tulajdonjogot minden rendelkezés nélkül szerez olyan arányban, ahogy a még ki nem egyenlített áru a létrejött dolgok értékéhez aránylik.
 1. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelme a 30 napot meghaladja, úgy a thenordicmark Kft. a tulajdonár képező árut vagy az 5.2 pontban leírt esetekben a résztulajdonát képező dolgot minden külön végrehajtható okirat nélkül, a Terméket (dolgot) fekvése helyén magához veheti, mely esetben sem a Megrendelőt, sem a Terméket (dolgot) birtokoló harmadik személyt nem illeti meg a Termék (dolog) tekintetében a birtokvédelem. A thenordicmark Kft. a Terméket (dolgot) további 30 napig őrzi, majd ezt követően – a Megrendelő nem teljesítése esetén – jogosult azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni és az így befolyt összegből saját követelését kielégíteni.

 

6.                Felelősség

 

 1. Amennyiben a Felek közötti megállapodás másként nem rendelkezik, a thenordicmark Kft. nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítésből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért vagy a Megrendelőt esetlegesen ért nem vagyoni kárért.
 1. A thenordicmark Kft. prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért a thenordicmark Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 

 

7.                A Szállítási szerződés felmondása

 

A Szállítási szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával 30 napos határidővel indokolás nélkül felmondhatja. A thenordicmark Kft. a Megrendelő 8 napon túli fizetési késedelme esetén a jelen megállapodást egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja.

 

8.                Egyéb rendelkezések

                   

8.1              A thenordicmark Kft. jogosult hitelkeretet meghatározni a Megrendelő részére, amelynek terhére a Megrendelő jogosult megrendeléseit leadni. Ha a Megrendelő lejárt és le nem járt számláinak összessége meghaladja a megállapított hitelkeretet, akkor a thenordicmark Kft. jogosult dönteni a hitelkeret módosításáról, illetve megtagadni a további megrendelés teljesítését. A hitelkeret összegét a Szállítási szerződés tartalmazza.

 

8.2              A thenordicmark Kft. jogosult a naptári év folyamán, bármely időszak alatt, a Termék előre meghatározott mennyiségű megrendelése esetén, az adott forgalomhoz kötött utólagosan engedményt nyújtani, amelyről tájékoztatja Megrendelőt. Abban az esetben, ha Megrendelő bármilyen fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget a thenordicmark Kft. jogosult a jelen pontban meghatározott engedményt egyoldalúan visszavonni.

 

8.3              A Megrendelő a Terméket csak változatlan, eredeti csomagolásban jogosult forgalmazni.

 

8.4              A Megrendelő feladata és felelőssége, hogy a Termék szállításához, tárolásához és forgalmazásához szükséges az érvényben lévő jogszabályokban előírt valamennyi feltételnek a Megrendelő, illetve megbízottja vagy képviselője megfeleljen. Ennek elmulasztásából eredő minden joghátrány az áru átvételétől a Megrendelőt terheli.

 

8.5              A Terméktájékoztatók általános útmutatásokat tartalmaznak. A thenordicmark Kft. által befolyásolhatatlan munkakörülmények és az anyagok sokfélesége kizárják az ezekből eredő reklamációk lehetőségét. A thenordicmark Kft. garanciát kizárólag a Termék magas szintű minőségének állandóságáért vállal.

 

8.6              Színezett Termék értékesítése esetén a thenordicmark Kft. nem felel a mintáktól vagy a felhordott mintafelületektől történő kis mértékű színeltérés miatt. Ugyancsak nem felel a thenordicmark Kft., ha a színárnyalat-eltérést és egyéb elváltozásokat az időjárás, illetve a nedvességtartalom okozza. Hasonlóképpen nem felel a thenordicmark Kft. az olyan károkért, amelynek oka, hogy a Terméket nem megfelelő alapra hordták fel, illetve a felhordás szakszerűtlenül vagy gondatlanul történt. Az ilyen károk megelőzése érdekében a szokásos szakmai szabályokat, valamint a feldolgozási utasításokat, előírásokat be kell tartani.

 

 

9.                Általános meghatározások

 

9.1              A thenordicmark Kft. az ÁSZF-et a Megrendelők számára a thenordicmark Kft. hivatalos honlapján és minden Szállítási szerződés mellékleteként teszi közzé.

 

9.2              A Megrendelő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja.

 

9.3              A Megrendelő szerződésből származó jogai kizárólag a thenordicmark Kft. írásbeli hozzájárulásával ruházhatóak át.

 

9.4              A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarország hatályos jogszabályai az alkalmazandóak.

 

9.5              Jelen ÁSZF 2023. január hó 1. napján lép hatályba.