Általános szállítási- és fizetési feltételek

I. Általános rész

 1.  A jelen általános szállítási- és fizetési feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzítettek a Caparol valamennyi szállítására irányadóak, kivéve, ha a felek az eseti- vagy a keretszerződésben eltérően állapodtak meg.
 2. Minden ajánlatunk kötelezettség nélküli mindaddig, amíg az arra tekintettel adott megrendelés, írásban visszaigazolásra nem kerül.
 3. Minden ajánlat és megrendelés csak írásos formában érvényes és – amennyiben külön szerződést a felek nem kötnek - csakis kizárólag az alábbi feltételek szerint. A megrendelés visszaigazolása, azaz elfogadása, annak Caparol részéről írásban történő megerősítésével történik.

II. Alkalmazandó jog, bírósági hatáskör és illetékesség

A teljesítéssel szemben felmerülő panaszok jogorvoslására, amennyiben annak értékhatára miatt a jogszabály nem írja elő megyei szintű bíróság hatáskörét a Budai Központi Kerületi Bíróság, míg megyei szintű bíróságként a jogszabály szerinti bíróság illetékes.

III. Kiszállítás és biztosítás

 1. Az összes szállítás és fizetés teljesítésének – azaz a kárveszély átszállásának - helye a Caparol Hungária Kft. budapesti telephelye.
 2. Tekintettel arra, hogy a teljesítés helye Caparol telephelye, minden kiszállítás a vevő felelősségére történik. Amennyiben vevő Caparol általi kiszállítást választja, úgy Caparol a fuvarozás során felmerülő problémákért a fuvarozásra irányadó szabályok szerint felel.
 3. Bárminemű kárral, szállítási késedelemmel stb. szembeni biztosítás megkötésére csakis a vevő kérése alapján és a felmerülő költségek általa történő átvállalásával kerülhet sor.
 4. Amennyiben Vevő Caparol általi kiszállítás választ, úgy a Caparol fuvarozói felelőssége a szállítást végző jármű mellé történő lerakodásig terjed. Az áru ezt követően történő áthelyezéséért, berakodásáért a Caparol felelősséget nem vállal.

IV. Teljesítés / Szállítás

 1. Vis maior, elállás és más, Caparol befolyásolási körén kívül eső események, amelyek a megrendelés zavartalan lebonyolítását, a teljesítést teljes vagy részbeni meghiúsulását okozhatják – különösen háborúk, anyag- vagy energiahiány az állami szervek intézkedései, csakúgy a kivitel vagy behozatal korlátozása, alapanyag szállítók késedelme, közlekedési- vagy üzemzavarok, sztrájkok-, feljogosítja Caparolt arra, hogy a szállítási határidőt ennek megfelelően egyoldalúan elhalassza, vagy amennyiben a felsorolt okok miatt a megbízás teljesítése komolyan kérdésessé vagy lehetetlenné válik, jogában áll a szerződéstől egészben vagy részben elállni. Ez érvényes abban az esetben is, ha az említett események akkor lépnek fel, amikor Caparol már késedelemben van.
 2. Amennyiben az áru átvétele egy meghatározott időszakon belül folyamatos, úgy a kiszolgáltatott árút a teljes időszakon belül közelítőlegesen megegyező részekre kell bontani. Ha a kiszolgáltatásra vagy a lehívásra legkésőbb egy éven belül nem kerül sor, úgy Caparol szállítási kötelezettsége alól mentesül, azzal, hogy kártérítési igényjogosultsága ez után is érvényben marad.
 3. Már megrendelt, ill. időközben leszállított áru vevő kérésére történő visszavételére csak erre vonatkozó előzetes megállapodás után kerülhet sor, amikor is Caparol az áru ellenértékének 15%-át mint ügyviteli és regie-költséget felszámítja.
 4. Szállítási határidők és kötelezettségek alól Caparol mindaddig mentesül, amíg vevő lejárt kötelezettségeinek nem tesz eleget.
 5. Abban az esetben, ha gyanú merülne fel a vevő fizetőképességével kapcsolatban, Caparol jogosult a további teljesítéseket a szükséges biztosítékok megszerzéséig felfüggeszteni.
 6. A gyárilag egyedi megrendelés szerint színezett termékek után kg-onként színezési felárat számítunk fel. Azoknál a termékeknél, amelyek különösen nagy értékű pigmentek felhasználását igénylik szintén a normál színezési felárral számolunk, viszont ezen termékeknél a minimális rendelési mennyiségnek a 300 kg-ot meg kell haladnia. Ezen egyedi megrendelések teljesítése során Caparol jogosult a rendelt mennyiséghez képest 10%-kal kevesebbet, ill. többet leszállítani és számlázni, mely az alkalmazott receptura függvénye. A nem különösen nagy értékű pigmentek felhasználását igénylő megrendelés esetén – amennyiben annak mennyisége az 50 kg-ot nem éri el – a színezési feláron túlmenően további fix felárat számítunk fel.

V. Árváltozás

 1. Caparol az írásban visszaigazolt árat garantálja tartani.
 2. Amennyiben az ajánlat és a visszaigazolás között eltelt időben általános árváltozás miatt áremelés következik be, a vevő jogosult a rendeléstől a visszaigazolás kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül elállni.

VI. Mennyiségi és minőségi kifogások

 1. Mennyiségi kifogásokat azonnal az átvételkor - Caparol és a vevő által is aláírt jegyzőkönyv felvételével - jelezni kell. Az átvételkor nem jegyzőkönyvezett hiányt a későbbiekben nem áll módunkban elfogadni.
 2. A szállított áruk minőségére Caparol által adott minták érvényesek. Kisebb színeltérések nem jogosítják fel a vevőt kártérítési igény támasztására. Minőségi kifogásokat az áru átvételétől számított 14 napon belül és annak feldolgozása, ill. felhasználása előtt áll módunkban figyelembe venni.
 3. Jogosnak ítélt és megfelelően jelzett kifogások esetén a Polgári törvénykönyv szabályai az irányadóak. A hibás teljesítésből fakadó bármilyen jogcímű, a szavatossági jogokon túlmenő kárigényre, elmaradt haszonra vonatkozó igény- a továbbiakban nem érvényesíthető.
 4. Caparol által akár szóban, akár írásban adott alkalmazástechnikai tanácsadás kötelezettség nélküli és nem vonhat felelősséget maga után - esetleges harmadik személyekkel szemben sem - és nem mentesíti a vevőt termékeinknek az általa történő felhasználásra való alkalmassága alól. Amennyiben felelősségünk mégis kérdésessé válna, úgy a VI./2, pont rendelkezései lépnek érvénybe.
 5. Tekintettel arra, hogy Caparol által szállított termékek szakszerű feldolgozására Caparol-nak nincs közvetlen ráhatása, a termékekből már előállított bevonatokra Caparol nem tud garanciát vállalni, kivéve, ha gyártási hiba állapítható meg.

VII. Fizetési feltételek

 1. A fizetéseket Caparol meghatározott fizetési feltételek alapján kell teljesíteni; jogunk van a fizetéseket a legrégebbi esedékes számlákkal szemben elszámolni.
 2. Egyedileg színezett áru megrendelése esetén Caparol jogosult a megrendeléssel egyidejűleg fizetendő 30%-os előleget kérni, mely előleget a megrendelés visszavonása vagy az áru át nem vétele esetén nem köteles visszafizetni.
 3. Amennyiben utólag olyan körülmények állnak be, amelyek miatt a vevő vagyoni helyzetének lényeges romlása várható, és ezek veszélyeztetik Caparol fizetési követeléseinek teljesítését, Caparol-nak jogában áll minden az üzleti kapcsolat alapján fennálló követelését azonnal lejárttá és esedékessé tenni. Ez vonatkozik a fizetési haladékra és váltók vagy csekkek elfogadására. Ugyanilyen feltételek mellett Caparol-nak joga van minden folyó – függetlenül a megrendelt áru tulajdonságaitól - üzletnél előleget vagy biztosítékot kérni. Ezen megállapodás nem érinti a fizetési késedelemre vonatkozó törvényi előírásokat.
 4. A fizetési határidő túllépésekor a további jogoktól függetlenül felszámolhatjuk a törvényes késedelmi kamatot.
 5. A vevőnek csak általunk írásban elismert vagy jogerős bírósági ítélettel megállapított követelések esetén van joga beszámításra.

VIII. A tulajdonjog fenntartása

 1. A leszállított áruk tulajdonjogát azok teljes kifizetéséig fenntartjuk. Váltó és csekk elfogadása csak a beváltás után minősül fizetésteljesítésnek.
 2. A vevőnek joga van szokásos üzleti tevékenysége keretein belül termékeinket feldolgozni vagy más termékkel együtt felhasználni. A feldolgozás vagy felhasználás során létrejött tárgyakra a VIII./1, pontban rögzített jogunk biztosítása miatt tulajdonostársi jogot szerzünk. A vevő a Caparollal közös tulajdonban lévő tárgyakat ellenszolgáltatás nélkül tárolja, ill. felügyeli. Tulajdoni hányadunk mértéke ahhoz az értékarányhoz igazodik, ami a mi termékünk és a feldolgozás vagy felhasználás során létrejött tárgy képvisel egymáshoz képest.
 3. Caparol saját vagy vevővel közös tulajdonában álló árukkal vagy tárgyakkal, vagy Caparol részére átengedett követeléssel kapcsolatosan vevő további rendelkezési joga megszűnik. Caparol tulajdonát képező tárgyakkal/követelésekkel kapcsolatban az elzálogosítást vagy egyéb jogi tényeket a vevőnek haladéktalanul közölnie kell Caparol felé.
 4. Caparolnak mindenkor joga van a tulajdonát képező áru kiadását követelni és a rendes üzleti órákban a vevő hozzájárulása nélkül is birtokba venni, amennyiben a vevő fizetési kötelezettségeivel késedelembe esik, vagy a vagyoni helyzete lényegesen romlik. Amennyiben Caparol ezen jogával él - nem érintve egyéb törvényes rendelkezéseket -, nem jelenti a szerződéstől való elállását. Elállás csak külön megfogalmazott írásbeli nyilatkozatban érvényes.

IX. Csomagolás

 1. Eltérő rendelkezés hiányában a következők érvényesek: csomagolásokat, amelyek a számlákon külön nem kerülnek feltüntetésre, Caparol nem vesz vissza. A számlákon külön szereplő csomagolásokra csak akkor adható ki jóváírás, ha azokat a vevő a számla kiállításától számított 3 hónapon belül tiszta és újrafelhasználható állapotban Caparol telephelyére külön költségtérítés nélkül visszajuttatja. A visszajuttatás a vevő felelősségére történik. Dobozok, vödrök és egyéb egyszer használatos csomagolások nem kerülnek visszavételre.
 2. A kölcsönbe adott csomagolásokat a számla kiállításától számított 3 hónapon belül tiszta és újrafelhasználható állapotban kell Caparol telephelyére külön költségtérítés nélkül visszajuttatni. A vevő felelőssége ebben az esetben is a csomagolás hozzánk történő megérkezéséig terjed ki. A 3 hónap letelte után a csomagolás annak új beszerzési árán a vevő felé leszámlázásra kerül.
 3. Amennyiben az áru ún.: „Euro raklapokon” kerül kiszállításra úgy Vevő köteles vagy csere raklapot biztosítani, vagy az áruval érkező „Euro raklapokat” örök áron megvásárolni.

X. Egyéb rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF-ban nem rögzített, vagy ettől eltérő rendelkezések csak akkor érvényesek, ha azt felek külön írásbeli megállapodásban rögzítették.
 2. A jelen ÁSZF-et sem eltérő kereskedelemi szokványok nem módosítják, sem semmilyen Caparol által végzett tevékenység nem minősíthető olyan ráutaló magatartásnak, mely ezen ÁSZF-ben foglaltakat módosítaná.
 3. Amennyiben egyes szerződéseknél a törvényi rendelkezések alapján a jelen ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelenné válnak, az nem vezet az egész szerződés érvénytelenségéhez. Azok helyett olyan hatályos rendelkezéseket kell kikötöttnek tekinteni, amelyek az érvénytelenné vált rendelkezésekhez értelmükben és céljukban a legközelebb állnak. Amennyiben ez szükséges, a vevő köteles mindent megtenni, hogy ezt a célt el lehessen érni.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.